ترسيم داده ها در متلب matlab

نمودارهاي ٢ بعدي مجموعه دستورات زير نحوه ترسيم يك تابع بر حسب يك متغير مستقل را نشان مي دهد: » x=linspace(0,2); y=x.*exp(-x); » plot(x,y) » grid » xlabel(‘x’) » ylabel(‘y’) » title(‘y=x.e^{-x}’) » text(1,.2,’centre’) هفت خط فوق به ترتيب اعمال زير را انجام مي دهند: 1-  بردار متغيرهاي مستقل (x) و تابع (y) را ايجاد […]

ترسيم داده ها در متلب matlab بیشتر بخوانید »