آشنایی با شبکه های عصبی خودسازمان ده (Self Organization Map(SOM))

فهرست مطالب مقدمه. 1 1) شبکه های خودسازمانده دارای وزن ثابت:2 1-1) شبکه ی ماکس نت(MaxNet)2 مقدمه. 2 ساختارشبکه . 2 الگوریتم کار شبکه . 3 1-2) شبکه ی کلاه مکزیکی(Mexican Hat Network)3 مقدمه. 3 ساختار شبکه. 3 الگوریتم کار شبکه. 4 1-3) شبکه ی همینگ (Hamming Network)5 مقدمه. 5 ساختار شبکه. 5 الگوریتم کار […]

آشنایی با شبکه های عصبی خودسازمان ده (Self Organization Map(SOM)) بیشتر بخوانید »