حل مسئله درخت اشناینر Steiner Tree با الگوریتم کلونی مورچه در متلب MATLAB

مسئله درخت اشتاینر، که به افتخار یاکوب اشتاینر مبدع آن نام گذاری شده، کوچکترین درخت وزن داری است که شامل تعدادی از گره‌های خاص به نام ترمینال باشد. در این مسئله یک گراف وزن دار(G=(V،E و یک زیرمجموعه از رئوس گراف (T⊆V) که مجموعه ترمینال‌ها نام دارد ارائه می‌گردد و هدف پیدا کردن(‘GT=(V’،E با کمترین […]

حل مسئله درخت اشناینر Steiner Tree با الگوریتم کلونی مورچه در متلب MATLAB بیشتر بخوانید »