ترسیم نمودارهای دو بعدی در متلب matlab

مطالب پیش نیاز قبل از انجام ترسیم دو بعدی یک سری مفاهیم مورد نیاز است که توضیح داده خواهد شد. روش اول ایجاد بردار در MATLAB: میخواهیم برداری ایجاد کنیم که مقدار اولیه ی آن 10- و مقدار نهایی آن 10+ است x=[-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] ساده ترین روش ایجاد بردار در مطلب به صورت فوق است اما […]

ترسیم نمودارهای دو بعدی در متلب matlab بیشتر بخوانید »