انواع کلاسهای سرويس در شبکه های داده

در تقسيم بندی استاندارد ATM، کلاسهای سرويس در شبکه های داده را می توان به دسته های زير تقسيم کرد.

  • سرويسهای با نرخ بيت ثابت1
  • سرويسهای با نرخ بيت متغير و بلادرنگ2
  • سرويسهای با نرخ بيت متغير و غير بلادرنگ3
  • سرويسهای با نرخ بيت در دسترس4
  • سرويسهای با نرخ بيت نامشخص5
  • سرويسهای با نرخ قاب تضمين شده6

سرويسهای ذکر شده در استاندارد ATM7 قابل دستيابی می باشند ولی از آنجائيکه در ابتدا در نسخة چهارم اينترنت کنونی که بر اساس پروتکل IPv4 بنا نهاده شده است، سرويس دهی به کاربرها بصورت بهترين تلاش8 صورت می گيرد و مکانيسمی جهت دستيابی به کلاسهای سرويسی ذکر شده تعبيه نشده بود،

مهندسين از دو مکانيسم سرويس مجتمع1 و سرويس تفکيک شده که بترتيب قادر به برقراری کلاسهای سرويسی ذکر شده برای تک تک کاربرها و دسته ای از کاربرها می باشند بهره گرفته اند.  

1-Constant Bit Rate (CBR)                                                                    2-Real time Variable Bit Rate (rt-VBR)

3-Non real time Variable Bit Rate (nrt-VBR)                                       4-Available Bit Rate (ABR)

5-Unspecified Bit Rate (UBR)                                                              6-Guaranteed Frame Rate (GFR)

7-Asynchronous Transfer Mode                                                            8-Best effort

1-Integrated Service (IntServ)                                                                           2-Packet Scheduler

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *