برنامه متلب ساده برای شروع کاربران

matlab1 - Copy

برنامه اي بنويسيد که يک عدد از ورودي بگيرد اگر آن عدد از صفر بزرگتر و از 5 کوچکتر باشد دو برابر آن را چا پ کند و اگر بزرگتر مساوي 5 باشد 3 برابر آن را چاپ کند و اگر کوچکتر مساوي صفر باشد خود آن عدد را چاپ کند ؟

 

clc

clear all

n=input(‘Enter a number = ‘);

if (n>0) && (n<5)

out=n*2;
disp(out)
elseif (n>=5)

out=n*3;
disp(out)
elseif (n<=0)

out=n;
disp(out)
end

2

برنامه اي بنويسيد که 4 عدد را خوانده و مجموع ميانگين آنها را که مثبت هستند محاسبه و چاپ کند ؟

clc

clear all

n1=input(‘Enter a number 1 = ‘);
n2=input(‘Enter a number 2 = ‘);
n3=input(‘Enter a number 3 = ‘);
n4=input(‘Enter a number 4 = ‘);

out=(n1+n1+n3+n4)./4;

disp(out)

3

برنامه اي بنويسيد که مجموع اعداد زوج و فرد بين يک تا صد را محاسبه و چاپ کند ؟

clc

clear all
Sum_zoj =0;
Sum_fard=0;
for i=1:100
if mod(i,2)==1
Sum_zoj=i+ Sum_zoj;
elseif mod(i,2)==0
Sum_fard=i+ Sum_fard;
end
end

disp(‘Majmoe Adad Zojh beyn 1 ta 100’)

disp(Sum_zoj)

disp(‘Majmoe Adad Fard beyn 1 ta 100’)

disp(Sum_fard)

4

برنامه اي بنويسيد که يک عدد از ورودي بگيرد و مشخص کند آن عدد کامل است يا نه ؟

clc

clear all

x=input(‘Enter a number = ‘);
sum=0;
i=1;
while (i<=(x-1))
if rem(x,i)==0
i
sum =sum+i;
end
i=i+1;
end

if (x==sum)
disp(‘Kamel’)
else
disp(‘No kamel’)
end

لينک دانلود تمامي برنامه ها در يک فايل فشرده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *