ثبت نام دوره آموزشی مدلسازی با سیمولینک مقدماتی

foto salon_com

هزینه دوره 190 هزارتومان

فهرست محتوای آموزش جامع SimuLink _ سطح مقدماتی تا پیشرفته

-فصل اول: مقدمه

1.شروع به کار

2.تنظیمات مدل

3.وارد کردن اطلاعات سیگنال به Matlab

-فصل دوم : کتابخانه¬ی Math Operations

بلوک قدر مطلق abs) (

1.بلوک¬های Subtract, Add, Sum, Sum of Elements, Bias, Weighted Sample Time Math

2.بلوک¬هایComplex To Real-Imag, Magnitude-Angle To Complex ,Real-Imag To Complex Complex To Magnitude-Angle,

3.بلوک¬های Divide, Dot Product, Gain, Product, Product of Elements, Sign, Slider Gain, Unary Minus

4.بلوک¬های Math Function, Polynomial, Rounding Function, Sine Wave Function, Trigonometric Function

5.بلوک Algebraic Constraint

6.بلوک¬های Assignment, Matrix Concatenate, Permute Dimensions, Reshape, Squeeze

7.بلوک¬های MinMax, MinMax Running Resettable

-فصل سوم : کتابخانه Sources

1.بلوک¬های From File، From Workspace

2.بلوک¬های Band-limited White noise, Random Number, Uniform Random Number

3.بلوک Chirp

4.بلوک¬های Counter free Running , Counter Limited

5.بلوک¬های Pulse Generator, Repeating Sequence, Repeating Sequence Interpolated, Repeating Sequence Stair

6.بلوک Signal Builder

7.بلوک¬های Ramp, Signal Generator, Step

-فصل چهارم : کتابخانه های Continuous و Discrete

1.درباره سیستم¬ها

2.بلوک¬ انتگرال¬گیر، سیگنال¬های گسسته و پیوسته

3.بلوک انتگرال¬گیر، تنظیمات پیشرفته

4.بلوک مشتق Derivative

5.سیستم¬های خطی و فضای حالت State-Space

6.آزمایش سیستم جرم و فنر به کمک حل تحلیلی

7.سیستم¬های خطی مستقل از زمان و تابع انتقال

8.صفرها و قطب¬های تابع انتقال

9.توابع تغییر تابع انتقال

10.بلوک¬های تأخیر

-فصل پنجم : کتابخانه ی سیگنال های گسسته

1.بلوک¬های تأخیر

2.بلوک¬های مشتق و دیفرانسیل گسسته

3.بلوک انتگرال¬گیر گسسته

4.معادلات فضای حالت گسسته

5.تبدیل z و تابع انتقال گسسته

6.تابع انتقال صفر و قطب

7.انواع دیگر تابع انتقال

8.فیلتر FIR و IIR

9.بلوک¬های حافظه و نگه¬دارنده

-فصل ششم : جداول مراجعه

1. جدول مراجعه

2. جدول مراجعه دو بعدی

3. جدول مراجعه چندبعدی قسمت اول

4. جدول مراجعه چند بعدی قسمت دوم

5. جدول مراجعه مستقیم

6. جدول مراجعه پویاDynamic

7. جدول مراجعه سینوسی و کسینوسی

8. درونیابی با استفاده از پیش مراجعه

9. تغییر مقادیر جدول مراجعه با استفاده از ویرایشگر گرافیکی

-فصل هفتم : کتابخانه Discontinuities

1. بلوک¬های اشباع

2. بلوک¬های منطقه صفر Dead Zone

3. بلوک¬های محدود کننده سرعت

4. بلوک Backlash یا بازی سیستم

5. بلوک رله Relay

6. بلوک گسسته سازQuantizer

7. بلوک تشخیصِ گذار Hit Crossing

8. بلوک اصطکاک کولنی و وابسته به گرانروی

9. بلوک انتقال به صفر

-فصل هشتم: کتابخانه عملیات منطقی و بیتی Logic and Bit Operations

1. بلوک عملگر منطقی

2. بلوک¬های مقایسه (Compare to Zero, Compare to Constant, Relational Operator)

3. بلوک¬های آزمونِ بازه (Interval Test , Interval Test Dynamic)

4. جدول درستی Truth Table و بلوک Combinational Logic

5. نوع داده Fixed Point و ذخیره سازی اعداد اعشاری به صورت باینری

6. تعیین یک بیت خاص با استفاده از بلوک¬های Bit Set , Bit Clear

7. عملگر منطقی بیتی Bitwise Operator

8. بلوک استخراج بیت Extract Bits

9. بلوک انتقال بیت و ممیز Shift Arithmetic

10. بلوک¬های تشخیص تغییر (Detect Change, Detect Decrease, Detect Increase)

11. بلوک¬های تشخیص علامت سیگنال با شرط منطقی Detect fall negative, Detect Rise) Positive, Detect Rise Nonnegative, Detect Fall Nonpositive)

-فصل نهم: کتابخانه بررسی مدل Model Verification

1. بلوک بررسی مقدار Assertion

2. بلوک بررسی بازه Check Static Range

3. بلوک بررسی بازه پویا Check Dynamic Range

4. بلوک بررسی بازه ممنوع پویا و ایستا( Check Dynamic Gap, Check Static Gap)

5. بلوک¬های بررسی حد بالا و پایین پویا و ایستا(Check Dynamic Upper Bound, Check Static Upper Bound, Check Dynamic Lower Bound , Check Static Lower Bound)

6. بلوک بررسی تغییرات Check Discrete Gradient

7. بلوک بررسی تفکیک پذیری Check Input Resolution

– فصل دهم : پورت¬ها و زیرسیستم ها

1. زیر سیستم¬هاSubsystem, Atomic Subsystem

2. بلوک زیر سیستم دارای قابلیت روشن شدن( Enabled Subsystem)

3. بلوک زیرسیستم دارای قابلیت فعال شدن( Triggered Subsystem)

4. بلوک زیرسیستم فعال شونده با قابلیت روشن شدن( Enabled and Triggered Subsystem)

5. بلوک زیرسیستم حلقه for (for Iterator Subsystem)

6. بلوک While

7. بلوک If, If Action Subsystem

8. بلوک¬های Switch-Case, Switch-Case Action

9. بلوک زیرسیستم قابل تنظیم (Configurable Subsystem)

10. بلوک Model

11. بلوک مثال¬های زیرسیستم Subsystem Examples

– فصل یازدهم : کتابخانه Signal Routing

1. بلوک¬های جدا کننده و تعیین کننده سیگنال (bus selector, bus assignment)

2. بلوک¬های تسهیم کننده و جدا کننده سیگنال تسهیم شده (Mux , Demux)

3. بلوک انتخاب کننده (Selector)

4. بلوک¬های سوئیچ (Switch, Manual Switch, Multiport Switch)

5. بلوک ادغام Merge

6. بلوک تشخیص محیط (Environment Control)

7. بلوک¬های goto, from, goto tag visibility

8. بلوک¬های ذخیره اطلاعات، نوشتن اطلاعات و خواندن اطلاعات(Data store memory, Data store read , Data store write)

-فصل دوازدهم : کتابخانه خواص سیگنال

1. بلوک تبدیل نوع داده (Data Type Conversion)‌

2. بلوک تبدیل نوع داده ارثی(Data Type Conversion Inherited)

3. بلوک انتشار نوع داده و مثال¬های انتشار نوع داده(Data Type Propagation, Data Type Propagation Examples)

4. بلوک¬های یکسان¬سازی نوع داده، حذف مقیاس نوع داده(Data Type Duplicate, Data Type Scaling Strip)

5. بلوک¬های تبدیل باس به بردار، استخراج اطلاعات ،‌ تعیین مشخصات و تشخیص عرض سیگنال(Bus to vector, Probe, Signal specification, Width)‌

6. بلوک تعیین شرایط اولیه (IC(initial condition))‌

7. بلوک¬های تغییر نرخ نمونه برداری و تبدیل سیگنال(Rate Transition, Signal conversion)

-فصل سیزدهم: کتاب¬خانه بلوک¬های قابل تعریف توسط کاربر و خطایاب سیمولینک

1. بلوک تابع Embedded Matlab

2. بلوک¬های عبارت Matlab و تابع Matlab(Fcn , Matlab Fcn)

3. بلوک Level-2 M-File S-Funciton

4. سیستم خطایابی در سیمولینک(Simulink Debugger)

آموزش جامع سیمولینک ,خرید آموزش سیمولینک,آموزش کاربردی سیمولینک,خرید اینترنتی سیمولینک,آموزش نرم افزار سیمولینک,آموزش جامع simulink ,خرید آموزش simulink,آموزش کاربردی simulink,خرید اینترنتی simulink,آموزش نرم افزار simulink

 

[iphorm id=”64″ name=”مدلسازی با سیمولینک مقدماتی”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *