حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک

تبدیل موجک کاربرد های زیادی از جمله استخراج ویژگی، فشرده سازی و حذف نویز و … دارد. حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک شامل سه مرحله اساسی است.
تجزیه – یک موجک با انتخاب N سطح مشخص می شود. سیگنال به N سطح با استفاده تبدیل گسسته موجک (DWT) تجزیه می شود. با گرفتن تبدیل موجک تا N سطح ،ضرایب در مقیاس های مختلف که بزرگی متفاوتی دارند بدست آید.
حذف نویز- بعد از گرفتن تبدیل موجک ، برای سطح 1تا n نویز از ضرایب جزئیات طی دو مرحله حذف می شود.
2-1 – تبدیل موجک در نمونه های که نویز وجود ندارد ماکزیمم است. به عبارت دیگر اطلاعات اصلی سیگنال دارای مقدار-های بیشتر هستند. ابتدا حد آستانه موجک را بدست می آوریم. حد آستانه موجک معمول که در اکثر مقالات استفاده می شود. مقدار حد آستانه ای است که به وسیله Donoho ارائه شد[51].این حد آستانه از رابطه (5-3) بدست می آید.
T=√(2σ^2 ) log⁡N (3-5)
در این رابطه N تعداد نمونه ها و σ توان نویز است. ما در این پایان نامه از این حد آستانه استفاده کرده ایم.
دو حد آستانه دیگر که زیاد استفاده می شوند عبارت اند از حد آستانه نرم و حد آستانه سخت که در مرجع [52] معرفی شده است.
2-2 – در این مرحله حد آستانه بدست آمده از مرحله قبل را به ضرایب اعمال می کنیم. با این کار ضرایب دسته بندی می شوند. نویز های نرمال ضرایب با اندازه کمتر ار سیگنال طبیعی تولید می کنند. بر طبق حد آستانه بدست آمده ضرایب جزئیاتی که زیر این حد آستانه است را صفر می کنیم.
بازسازی – سیگنال حذف نویز شده از اعمال تبدیل موجک معکوس بر ضرایب جزئیات بدست می آید. ما تبدیل موجک معکوس را بر سیگنال حد آستانه اعمال می کنیم تا سیگنال درست و بدون نویز را تخمین بزنیم و آن را بازسازی کنیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *