حذف نویز با استفاده از تبدیل والش

همانطور که قبلا بیان شد تبدیل والش بیشتر در زمینه های حذف نویز، فشرده سازی و … کاربرد دارد. در این پایان نامه برای حذف نویز از تبدیل والش و روش ترکیبی تبدیل والش و روشICA استفاده می کنیم. که در این بخش و بخش آتی این دو روش را بررسی می کنیم. حذف نویز با استفاده از تبدیل والش شامل سه مرحله است.
تبدیل والش – در این مرحله از هر کانال سیگنال تبدیل والش گرفته می شود. با این کار مقدار توالی هر نمونه بدست می آید. مقدار توالی میزان اهمیت هر نمونه را نشان می دهد.
حذف نویز – برا ی حذف نویز از سیگنال بعد از اینکه مقدار توالی هر نمونه را بدست آوردیم. با در نظر گرفتن این مساله که اطلاعات اصلی سیگنال دارای مقدار توالی زیاد و اطلاعات نویز دارای مقدار توالی کم هستند. آن نمونه های که مقدار توالی آنها کمتر از یک مقدار مشخص است را حذف می کنیم. نمونه های باقیمانده شامل اطلاعات اصلی سیگنال می باشد. لازم به ذکر است که ما در استفاده از تبدیل والش از هیچ حد آستانه ای معمولی استفاده نکرده ایم. حدس حد آستانه و حذف نمونه های نویزی به صورت چشمی انجام گرفته شده است. در شکل (5-4) تبدیل والش ده کانال سیگنال نشان داده شده است.
بازسازی – بعد از حذف نمونه های نویزی، سیگنال با استفاده از معکوس تبدیل والش بازسازی می شود.
با توجه به شکل (5-4) که میزان توالی هر نمونه از کانال های سیگنال را نشان می دهد. آن نمونه های که دارای توالی بیشتر می باشند اطلاعات اصلی می باشند این نمونه ها باید حفظ شوند و آن نمونه های که دارای توالی کم می باشند باید حذف شوند. در شکل (5-5) همانطور که می بینیم از خط عمود به بعد در هر کانال نمونه های باقیمانده را صفر می کنیم . با این تفسیر که این نمونه ها اطلاعات اصلی و با ارزش نیستند. و می-توان آنها را بدون اینکه اطلاعات اصلی را از دست بدهیم حذف کنیم. به این ترتیب نویز حذف می شود.

شکل 5-4- تبدیل والش از کانال های سیگنال

شکل 5-5- حد آستانه مشخص شده بر روی تبدیل والش برای حذف نویز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *