روشهاي استفاده شده براي حذف كردن بسته ها

در اينگونه روش ها بر خلاف روشهاي ذكر شده در قبل كه براي ارسال بسته ها استفاده مي شوند براي پرهيز از ايجاد ازدحام در شبكه، برخي از بسته ها را از صف حذف مي كنند.

وقتي طول صف زياد مي شود، حافظه سوئيچ براي نگهداري بسته ها مورد استفاده قرار مي گيرد. در نتيجه، تأخير بسته ها افزايش مي يابد و QoS مورد انتظار بسته ها كاهش مي يابد. هنگامي كه طول صف از حدي خاص تجاوز كند حافظه كافي براي نگهداري بسته ها وجود نخواهد داشت و يا تأخير بسته ها از حد

مجاز بيشتر مي شود و ناگزير به حذف كردن بسته ها مي باشيم. بطور كلي در اينگونه روش ها با انتخاب حدود مشخص براي طول مجاز صف، بطور هوشمندانه به حذف بسته هاي اضافي اقدام مي شود بنحوي كه از ايجاد ازدحام در شبكه جلوگيري بعمل آيد. يكي از شماهاي متداول براي حذف بسته ها روش RED
مي باشد[43] .

2-5-1 Tail Dropping

در اين روش بسادگي در زمان پرشدن صف، بسته هاي موجود در انتهاي صف حذف مي گردند. اين روش داراي دو نقص اساسي است. اول اينكه هنگامي كه يك هجوم ترافيك از يك ارتباط به يك صف پر مشترك بين چند ارتباط مي رسد، تمامي آن بدون دريافت سهم عادلانه خود از صف حذف مي گردد. عيب دوم ايجاد پديده ”همزماني عمومي“ بين ارتباط هاي مربوط به بسته هاي حذف شده مي باشد[43]. مثلاً در TCP ارتباط هائي كه بسته هاي آنها حذف شده است بطور همزمان اقدام به ارسال مجدد بسته ها مي كنند و اين امر باعث مي گردد لينك مورد نظر باز دچار ازدحام شود و به خوبي  مورد استفاده واقع نگردد. يك مثال عمده از اين روش، روش FCFS )يا همان روشFIFO ) مي باشد.

2-5-2 Random Early Detection (RED)

 

در اين روش كه توسط S. Floyd ارائه گرديده است[43]، به جاي حذف بسته ها از انتهاي صف، بسته ها بصورت تصادفي از نقاط مختلف صف حذف مي شوند. اين روش داراي دو مزيت است. يكي اينكه سعي مي شود تا فقط بسته هاي مربوط به يك ارتباط حذف نگردند و عدالت رعايت مي گردد و دوم اينكه پديده همزماني عمومي را نخواهيم داشت و بسته هاي حذف شده بطور يكنواخت بين تمامي ارتباط ها توزيع مي گردند.

2-5-3 Weighted Random Early Detection (WRED)

در اين روش از سطوح آستانه و رفتار متفاوتي براي ارتباط هاي مختلف استفاده مي گردد. بعنوان مثال، همانگونه كه در شكل (2-8) مشاهده مي گردد بسته هاي مربوط به ارتباط B در صورتي حذف مي شوند

كه بيش از 75 درصد صف اشغال شده باشد در حالي كه اين سطح آستانه براي ارتباط A 50 درصد اندازه صف مي باشد. بنابراين بسته هاي مربوط به ارتباط B از QoS بهتري نسبت به A برخوردار خواهند بود.

شكل2-8: شماي حذف WRED [45]

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *