سرويس هاي تفكيك شده

سرويس هائي مانند IntServ همانگونه كه از اجزاء تشكيل دهنده شان مشخص است، بصورت
بر- محاوره1 عمل مي كنند بدين معني كه توجه سرويس به كيفيت مورد نياز يك كاربر خاص معطوف
مي گردد و براي رسيدن به اين هدف حتي در اغلب موارد پيچيدگي هاي ايجاد شده در پياده سازي سرويس مورد قبول واقع مي گردند و توجيه پيدا مي كنند ولي در سطوح بالاتر و در جائيكه بحث از شبكه هاي WAN و سرويس دهي به تعداد انبوهي از كاربرها مطرح مي گردد عمل كردن در سطح هر كاربر و بصورت بر- محاوره (يا بر-ارتباط) باعث مي گردد حجم اطلاعاتي بسيار زياد كه شامل وضعيت مربوط به پارامترهاي هر كاربر است در سوئيچ ها و مسير ياب هاي مسير ذخيره گردد كه در عمل، انباشتن اين حجم بالاي اطلاعات ناممكن مي باشد بر اين اساس در چند سال اخير، توجه زيادي به كاربرد سرويس هائي شده است كه به جاي توجه به يك ارتباط خاص، به دسته اي از ارتباط ها با هم توجه مي كنند و در واقع بصورت تجمعي به ارتباط ها سرويس دهي مي كنند.

مثال مهم اين گونه سرويس ها سرويس DiffServ مي باشد كه در سطح لايه شبكه به برقراري QoS براي مجموعه اي از ارتباط هاي عبور كننده اقدام مي كند.

RSVP/IntServ سعي در برقراري QoS بصورت بر-ارتباط و بصورت كمّي2 براي هر ارتباط دارد و براي سرويس هائي كه نياز به تضمين كرانهائي براي پارامترهاي ترافيكي خود دارند بكار مي رود در حاليكه DiffServ بصورت كيفي3 و براي دسته اي از ارتباط ها بصورت تلفيقي به برقراري QoS
مي پردازد و به تضمين كران مشخصي براي پارامترهاي تأخير يا پارامترهاي ديگر يك كاربر خاص توجهي ندارد. مزيتي كه مدل DiffServ دارا مي باشد اين است كه بعلت اينكه به مجموعه ارتباط ها با هم توجه دارد نيازي به ذخيره پارامترهاي ترافيكي و وضعيت هر ارتباط در سوئيچ هاي مسير وجود ندارد و باعث
مي گردد تا استفاده از اين مدل در سطح سوئيچ هاي مورد استفاده در WAN ها باعث تسريع در برقراري QoS گردد و قابليت گسترش پذيري خوبي را در اختيار شبكه قرار دهد و به همين منظور امروزه IETF سعي دارد تا با اعمال تغييراتي در سرآيند4 بسته هاي IP قابليت اعمال اين سرويس را به شبكه اينترنت فراهم كند. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين مطلب به [45] و RFC2638, RFC2597, RFC2598  رجوع شود.

بسته هاي ارسال شده به شبكه اي كه قابليت پشتيباني از DiffServ را دارد بايد در سرآيند خود داراي يك كد خاص به نام DSCP5 باشند و اين كد نحوه برخورد سوئيچ هاي شبكه را با اين بسته ها مشخص

مي كند همچنين براي تك تك سوئيچهاي موجود در حوزه شبكه DiffServ رفتارهاي مشخصي تعريف مي گردد كه در PHB1 مربوط به آن سوئيچ قرار خواهد گرفت. در شكل (2-11) نمائي از يك شبكه DiffServ را مشاهده مي كنيد.

مثال ديگري از برقراري QoS در لايه لينك همان شبكه ATM مي باشد كه با ارائه سرويس هائي مانند CBR ، VBR و UBR سعي در برقراري كيفيت سرويس براي سرويس مرتبط مي كند.

شكل2-11: نمائي از اجزاي تشكيل دهنده يك شبكه DiffServ

1-per-conversation                                                                                                                          2-Quantitative

3-Qualitative                                                                                                                                   4-Header 

5-Differentiated Service Code Point

1-Per Hop Behaviour                                               2-Elastic traffic

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *