سرویس دهنده گان اصلی

، سرویس هاي ارائه شده در محاسبات ابرین را می توان به انواع مختلفی تقسیم بندي نمود. در واقع می توان براي تفکیک انواع سرویس از مدل XaaSیا ” هر چیزي به عنوان سرویس ” استفاده نمود[25].

X می تواند با مفاهیم مختلفی از جمله نرم افزار، سکو، زیرساخت، نیروي انسانی، امنیت و غیره جایگزین شود. امروزه سه مدل اصلی تحویل سرویس،ساختار به عنوان سرویس(IaaS) ،سکو به عنوان سرویس(PaaS)  و نرم افزار به عنوان سرویس(SaaS) در محاسبات ابرین استفاده می شود که این سه مدل اصلی در واقع بنیان سرویس هاي محاسبات ابرین را تشکیل می دهند.

جدول 16-2 مقایسه مدل های سرویس های اصلی ارائه شده در رایانش ابری

  1- Iaas 2- Paas 3- Saas
محل قرارگیری سرویس در پشته مرجع محاسبات ابری لایه سوم لایه دوم لایه دوم
رتبه بندی از جهت دسترسی به منابع اصلی ارائه دهنده خدمات ابری اول دوم سوم
رتبه سرویس ارائه شده از نظر امنیت و اعتماد اول دوم سوم
رتبه سرویس ارائه شده از نظر هزینه سرویس اول دوم سوم
رتبه سرویس ارائه شده از نظر تعداد مشتریان سوم دوم اول

1.1.1.1.1    IaaS

سرویس هاي ارائه شده در این دسته در پایین ترین سطح و بسیار نزدیک به سخت افزار قرار گرفته اند. سرویس هاي درون این بخش را منابع اصلی مانند فضاي ذخیره سازي، زیرساخت شبکه و یا توان پردازشی تشکیل می دهند. این منابع در دو دسته کلی “مجموعه منابع فیزیکی Physical Resource Set”و  مجموعه منابع مجازي “Virtual Resource Set” قرار می گیرند. هر دو این مجموعه ها یک رابط برنامه نویسی را در اختیار سرویس هاي لایه هاي بالایی قرار می دهند تا از طریق آن بتوانند در اختیار گیري و حذف منابع، گسترش بنابر تقاضا، مقابله با از کار افتادن سیستم و بسیاري فعالیت هاي دیگر را به شکل خودکار انجام دهند.در جدول زیر تعدادي از سرویس دهندگان شناخته شده در حوزه  IaaS به همراه توصیفی کوتاه از نوع سرویس ارائه شده آنها آورده شده است.

جدول 17-2 سرویس دهندگان زیرساخت به عنوان سرویس[2و13]

 

سازمان سرویس/ ابزار توصیف لایه سطح
 

 

آمازون

Elastic Compute Cloud (EC2) سرور مجازي سرویس منبع مجازي – IaaS
Dynamo سیستم ذخیره سازي مبتنی بر کلید- ارزش سرویس زیرساخت پیشرفته – IaaS
Simple Storage Service (S3) سیستم ذخیره سازي دسته اي سرویس زیرساخت پایه – IaaS
SimpleDB پایگاه داده به عنوان سرویس سرویس زیرساخت پیشرفته – IaaS
CloudFront تحویل محتوا سرویس زیرساخت پیشرفته – IaaS
گوگل Google Big Table سیستم توزیع شده براي ذخیره سازي سرویس زیرساخت پیشرفته – IaaS
Google File System سیستم-فایل توزیع شده سرویس زیرساخت پایه – IaaS
SkyTap Skytap Virtual Lab محیط آزمایشگاه مجازي فناوري اطلاعات سرویس زیرساخت – IaaS

 

1.1.1.1.2    PaaS

اگر یک لایه بالاتر آییم با بخش سکو به عنوان سرویس روبرو خواهیم شد.. چیزي که در اینجا از آن به عنوان سکو یاد شده به دو محیط متفاوت بر می گردد. محیط توسعه سیستم و محیط اجرا آن.

 در جدول زیر تعدادي از سرویس دهندگان شناخته شده در حوزه  PaaS به همراه توصیفی کوتاه از نوع سرویس ارائه شده آنها آورده شده است.

جدول 18-2 سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس[2و13]

سازمان سرویس/ ابزار توصیف لایه سطح
مایکروسافت Azure محیط توسعه و اجرا براي برنامه هاي کاربردي مایکروسافت PaaS
Live Mesh بستري براي به هنگام سازي، اشتراك و

دسترسی به دامنه وسیعی از دستگاه هایی با

سیستم عامل مایکروسافت

PaaS
فیس بوك Facebook Platform بستر آزمایش شبکه PaaS
گوگل App Engine محیط اجرایی قابل گسترش براي برنامه هاي تحت وب نوشته شده در زبان پایتون PaaS
Sun Caroline بستر قابل گسترش افقی براي توسعه و استقرار سرویس هاي تحت وب PaaS

1.1.1.1.3    SaaS

تمامی برنامه هاي کاربردي که بر روي ابر کار می کنند و یک سرویس مستقیم را به مشتریان عرضه می دارند در این لایه قرار می گیرند. توسعه دهندگان این سرویس ها می توانند براي توسعه و اجراي برنامه هاي خود از PaaSها و یا مستقیماً از IaaS ها استفاده نمایند. اگر بخواهیم می توانیم سرویس هاي ارائه شده در این لایه را به دو بخش سرویس هاي پایه و سرویس هاي مرکب تقسیم نماییم. در جدول زیر تعدادي از سرویس دهندگان شناخته شده در حوزه  SaaS به همراه توصیفی کوتاه از نوع سرویس ارائه شده آنها آورده شده است.

 

جدول 19-2 سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس[2و13]

سازمان سرویس/ ابزار توصیف لایه سطح
 

گوگل

Google Docs سرور مجازيبسته نرم افزاري آفیس آنلاین SaaS
Google Maps API رابط برنامه نویس سرویس نقشه گوگل به

توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا نقشه گوگل را در سایتهاي خود جاسازي کنند

سرویس ساده – SaaS

 

OpenSocial یک رابط برنامه نویسی کاربردي مشترك براي

برنامه هاي شبکه هاي اجتماعی

سرویس مرکب – SaaS
مایکروسافت Office Live بسته نرم افزاري آفیس آنلاین SaaS

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *