سوالات کنکور دکتری تخصصی ۹۳ (تمامی رشته ها)

 

 

کد و عنوان رشته امتحانی (دفترچه شماره ۱)
دانلود ۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱
دانلود ۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲
دانلود ۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳
دانلود ۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴
دانلود ۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵
دانلود ۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود ۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱
دانلود ۲۱۰۸ – مجموعه علوم تاریخی /۲
دانلود ۲۱۰۹ – مجموعه علوم تاریخی /۳
دانلود ۲۱۱۰ – مجموعه علوم اجتماعی /۱
دانلود ۲۱۱۱ – مجموعه علوم اجتماعی /۲
دانلود ۲۱۱۳ – حقوق عمومی
دانلود ۲۱۱۴ – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود ۲۱۱۵ – حقوق بین الملل عمومی
دانلود ۲۱۱۶ – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود ۲۱۱۷ – مجموعه علوم سیاسی
دانلود ۲۱۱۸ – مجموعه مدیریت
دانلود ۲۱۱۹ – حسابداری
دانلود ۲۱۲۰ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود ۲۱۲۱ – مجموعه فلسفه
دانلود ۲۱۲۲ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود ۲۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود ۲۱۲۴ – مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود ۲۱۲۵ – مجموعه علوم تربیتی /۴
دانلود ۲۱۲۶ – مجموعه علوم تربیتی /۵
دانلود ۲۱۲۷ – مجموعه علوم تربیتی /۶
دانلود ۲۱۲۸ – مجموعه علوم تربیتی /۷
دانلود ۲۱۳۰ – مجموعه علوم تربیتی /۸
دانلود ۲۱۳۱ – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود ۲۱۳۲ – سنجش واندازه گیری
دانلود ۲۱۳۳ – مجموعه روان شناسی
دانلود ۲۱۳۴ – مجموعه باستان شناسی
دانلود ۲۱۳۵ – محیطزیست
دانلود ۲۱۳۶ – مجموعه کارافرینی
دانلود ۲۱۳۷ – اینده پژوهی
دانلود ۲۱۳۸ – مجموعه الهیات /۱
دانلود ۲۱۳۹ – مجموعه الهیات /۲
دانلود ۲۱۴۰ – مجموعه الهیات /۳
دانلود ۲۱۴۱ – مجموعه الهیات /۴
دانلود ۲۱۴۳ – مجموعه کلام
دانلود ۲۱۴۴ – فقه شافعی
دانلود ۲۱۴۵ – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود ۲۱۴۶ – حقوق نفت وگاز
دانلود ۲۱۴۷ – اقتصادنفت وگاز
دانلود ۲۱۴۸ – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود ۲۱۴۹ – مجموعه مالی
دانلود ۲۱۵۰ – مطالعات زنان
دانلود ۲۱۵۱ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود ۲۱۵۲ – مجموعه تربیت بدنی /۱
دانلود ۲۱۵۳ – مجموعه تربیت بدنی /۲
دانلود ۲۱۵۴ – مجموعه تربیت بدنی /۳
دانلود ۲۱۵۵ – مجموعه تربیت بدنی /۴
دانلود ۲۱۵۶ – مجموعه تربیت بدنی /۵
دانلود ۲۲۰۱ – علوم زمین /۱
دانلود ۲۲۰۲ – علوم زمین /۲
دانلود ۲۲۰۳ – علوم زمین /۳
دانلود ۲۲۰۴ – علوم زمین /۴
دانلود ۲۲۰۵ – علوم زمین /۵
دانلود ۲۲۰۶ – علوم زمین /۶
دانلود ۲۲۰۸ – علوم زمین /۷
دانلود ۲۲۰۹ – علوم زمین /۸
دانلود ۲۲۱۰ – علوم زمین /۹
دانلود ۲۲۱۱ – مجموعه شیمی /۱
دانلود ۲۲۱۲ – مجموعه شیمی /۲
دانلود ۲۲۱۳ – مجموعه شیمی /۳
دانلود ۲۲۱۴ – مجموعه شیمی /۴
دانلود ۲۲۱۵ – مجموعه شیمی /۵
دانلود ۲۲۱۸ – فیتوشیمی
دانلود ۲۲۱۹ – هواشناسی
دانلود ۲۲۲۰ – زیست شناسی /۱
دانلود ۲۲۲۱ – زیست شناسی /۲
دانلود ۲۲۲۲ – زیست شناسی /۳
دانلود ۲۲۲۳ – علوم جانوری /۱
دانلود ۲۲۲۴ – علوم جانوری /۲
دانلود ۲۲۲۵ – علوم جانوری /۳
دانلود ۲۲۲۶ – زیست شناسی /۴
دانلود ۲۲۲۷ – بیوشیمی
دانلود ۲۲۲۸ – زیست شناسی /۵
دانلود ۲۲۲۹ – زیست شناسی /۶
دانلود ۲۲۳۰ – بیوفیزیک
دانلود ۲۲۳۱ – زیست فناوری میکروبی
دانلود ۲۲۳۲ – امار
دانلود ۲۲۳۳ – مجموعه ریاضی /۱
دانلود ۲۲۳۴ – مجموعه ریاضی /۲
دانلود ۲۲۳۵ – فیزیک دریا
دانلود ۲۲۳۶ – زیست شناسی دریا
دانلود ۲۲۳۷ – نانوفیزیک
دانلود ۲۲۳۸ – مجموعه فیزیک
دانلود ۲۲۳۹ – فوتونیک
دانلود ۲۲۴۰ – ژئوفیزیک /۱
دانلود ۲۲۴۱ – ژئوفیزیک /۲
دانلود ۲۲۴۲ – ژئوفیزیک /۳
دانلود ۲۲۴۳ – ژئوفیزیک /۴
دانلود ۲۲۴۴ – نانوشیمی
دانلود ۲۲۴۵ – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود ۲۲۴۶ – بیوانفورماتیک
دانلود ۲۲۴۷ – علوم کامپیوتر
دانلود ۲۲۴۸ – مجموعه علوم شناختی
دانلود ۲۳۰۱ – مجموعه مهندسی برق /۱
دانلود ۲۳۰۲ – مجموعه مهندسی برق /۲
دانلود ۲۳۰۳ – مجموعه مهندسی برق /۳
دانلود ۲۳۰۴ – مجموعه مهندسی برق /۴
دانلود ۲۳۰۵ – مجموعه مهندسی برق /۵
دانلود ۲۳۰۶ – مجموعه مهندسی برق /۶
دانلود ۲۳۰۷ – مجموعه مهندسی عمران /۱
دانلود ۲۳۰۸ – مجموعه مهندسی عمران /۲
دانلود ۲۳۰۹ – مجموعه مهندسی عمران /۳
دانلود ۲۳۱۰ – مجموعه مهندسی عمران /۴
دانلود ۲۳۱۱ – مجموعه مهندسی عمران /۵
دانلود ۲۳۱۲ – مجموعه مهندسی عمران /۶
دانلود ۲۳۱۳ – مجموعه مهندسی عمران /۷
دانلود ۲۳۱۴ – مجموعه مهندسی عمران /۸
دانلود ۲۳۱۵ – مجموعه مهندسی عمران /۹
دانلود ۲۳۱۶ – مجموعه مهندسی عمران /۱۰
دانلود ۲۳۱۷ – مهندسی نقشه برداری /۱
دانلود ۲۳۱۸ – مهندسی نقشه برداری /۲
دانلود ۲۳۱۹ – مهندسی نقشه برداری /۳
دانلود ۲۳۲۰ – مهندسی نقشه برداری /۴
دانلود ۲۳۲۱ – مجموعه مهندسی مکانیک /۱
دانلود ۲۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیک /۲
دانلود ۲۳۲۳ – مجموعه مهندسی مکانیک /۳
دانلود ۲۳۲۴ – مجموعه مهندسی مکانیک /۴
دانلود ۲۳۲۵ – مجموعه مهندسی مکانیک /۵
دانلود ۲۳۲۶ – مجموعه مهندسی مکانیک /۶
دانلود ۲۳۲۷ – مجموعه مهندسی مکانیک /۷
دانلود ۲۳۲۸ – مجموعه مهندسی مکانیک /۸
دانلود ۲۳۲۹ – مجموعه مهندسی مکانیک /۹
دانلود ۲۳۳۰ – مهندسی دریا
دانلود ۲۳۳۱ – مهندسی هوا-فضا/۱
دانلود ۲۳۳۲ – مهندسی هوا-فضا/۲
دانلود ۲۳۳۳ – مهندسی هوا-فضا/۳
دانلود ۲۳۳۴ – مهندسی هوا-فضا/۴
دانلود ۲۳۳۵ – مهندسی معدن /۱
دانلود ۲۳۳۶ – مهندسی معدن /۲
دانلود ۲۳۳۷ – مهندسی معدن /۳
دانلود ۲۳۳۸ – مهندسی معدن /۴
دانلود ۲۳۳۹ – مجموعه مهندسی پلیمر/۱
دانلود ۲۳۴۱ – مجموعه مهندسی پلیمر/۲
دانلود ۲۳۴۳ – مهندسی محیطزیست /۱
دانلود ۲۳۴۴ – مهندسی محیطزیست /۲
دانلود ۲۳۴۵ – مهندسی محیطزیست /۳
دانلود ۲۳۴۶ – مهندسی محیطزیست /۴
دانلود ۲۳۴۷ – مهندسی پزشکی /۱
دانلود ۲۳۴۸ – مهندسی پزشکی /۲
دانلود ۲۳۴۹ – مهندسی پزشکی /۳
دانلود ۲۳۵۰ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود ۲۳۵۳ – مهندسی نفت -مخازن
دانلود ۲۳۵۴ – مهندسی کامپیوتر/۱
دانلود ۲۳۵۵ – مهندسی کامپیوتر/۲
دانلود ۲۳۵۶ – مهندسی کامپیوتر/۳
دانلود ۲۳۵۹ – مهندسی موادومتالورژی
دانلود ۲۳۶۰ – مهندسی شیمی /۱
دانلود ۲۳۶۱ – مهندسی شیمی /۲
دانلود ۲۳۶۲ – مهندسی شیمی /۳
دانلود ۲۳۶۳ – علوم وفناوری نانو/۱
دانلود ۲۳۶۴ – علوم وفناوری نانو/۲
دانلود ۲۳۶۵ – مهندسی هسته ای /۱
دانلود ۲۳۶۶ – مهندسی هسته ای /۲
دانلود ۲۳۶۷ – مهندسی هسته ای /۳
دانلود ۲۳۶۹ – مهندسی هسته ای /۴
دانلود ۲۳۷۰ – مهندسی نساجی /۱
دانلود ۲۳۷۱ – مهندسی نساجی /۲
دانلود ۲۳۷۲ – مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود ۲۳۷۳ – مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود ۲۴۰۱ – مجموعه محیطزیست /۱
دانلود ۲۴۰۲ – مجموعه محیطزیست /۲
دانلود ۲۴۰۳ – مجموعه محیطزیست /۳
دانلود ۲۴۰۴ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود ۲۴۰۵ – مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود ۲۴۰۶ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
دانلود ۲۴۰۷ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
دانلود ۲۴۰۸ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
دانلود ۲۴۰۹ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
دانلود ۲۴۱۱ – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود ۲۴۱۲ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
دانلود ۲۴۱۳ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
دانلود ۲۴۱۴ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
دانلود ۲۴۱۵ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
دانلود ۲۴۱۶ – اقتصادکشاورزی
دانلود ۲۴۱۸ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
دانلود ۲۴۱۹ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
دانلود ۲۴۲۰ – مجموعه علوم خاک /۱
دانلود ۲۴۲۱ – مجموعه علوم خاک /۲
دانلود ۲۴۲۲ – مجموعه علوم خاک /۳
دانلود ۲۴۲۳ – مجموعه علوم خاک /۴
دانلود ۲۴۲۴ – مجموعه علوم دامی /۱
دانلود ۲۴۲۵ – مجموعه علوم دامی /۲
دانلود ۲۴۲۶ – مجموعه علوم دامی /۳
دانلود ۲۴۲۷ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۱
دانلود ۲۴۲۸ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۲
دانلود ۲۴۲۹ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۳
دانلود ۲۴۳۰ – هواشناسی کشاورزی
دانلود ۲۴۳۱ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
دانلود ۲۴۳۲ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
دانلود ۲۴۳۴ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
دانلود ۲۴۳۵ – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود ۲۴۳۶ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
دانلود ۲۴۳۷ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
دانلود ۲۴۳۸ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
دانلود ۲۴۳۹ – حشره شناسی کشاورزی
دانلود ۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
دانلود ۲۴۴۱ – مجموعه علوم جنگل /۱
دانلود ۲۴۴۲ – مجموعه علوم جنگل /۳
دانلود ۲۴۴۳ – مجموعه علوم جنگل /۲
دانلود ۲۴۴۴ – مجموعه شیلات /۱
دانلود ۲۴۴۵ – مجموعه شیلات /۳
دانلود ۲۴۴۷ – مجموعه شیلات /۲
دانلود ۲۴۴۸ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۱
دانلود ۲۴۴۹ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۲
دانلود ۲۴۵۰ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۳
دانلود ۲۴۵۱ – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود ۲۴۵۲ – مجموعه علوم طیور
دانلود ۲۴۵۳ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
دانلود ۲۵۰۱ – مدیریت پروژه وساخت
دانلود ۲۵۰۲ – معماری
دانلود ۲۵۰۳ – شهرسازی
دانلود ۲۵۰۴ – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود ۲۵۰۵ – مرمت /۱
دانلود ۲۵۰۶ – مرمت /۲
دانلود ۲۶۰۹ – فیزیک پزشکی
دانلود ۲۶۰۱ – امارزیستی
دانلود ۲۶۰۲ – اموزش بهداشت
دانلود ۲۶۰۳ – انگل شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۰۴ – ایمنی شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۰۵ – بیوشیمی بالینی
دانلود ۲۶۰۶ – ژنتیک پزشکی
دانلود ۲۶۰۸ – فیزیولوژی
دانلود ۲۶۱۰ – ویروس شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۱۲ – زیست فناوری پزشکی
دانلود ۲۶۱۳ – بهداشت حرفه ای
دانلود ۲۶۱۴ – علوم تشریحی
دانلود ۲۶۱۵ – پرستاری
دانلود ۲۶۱۶ – بهداشت محیط
دانلود ۲۶۱۷ – باکتری شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۱۸ – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود ۲۶۱۹ – قارچ شناسی پزشکی
دانلود ۲۷۰۱ – جراحی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۲ – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود ۲۷۰۳ – بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود ۲۷۰۴ – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود ۲۷۰۵ – رادیولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۶ – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۷ – پاتولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۸ – بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود ۲۷۰۹ – بیوشیمی
دانلود ۲۷۱۰ – بهداشت ابزیان
دانلود ۲۷۱۱ – بهداشت موادغذایی
دانلود ۲۷۱۴ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود ۲۷۱۵ – باکتری شناسی
دانلود ۲۷۱۶ – ویروس شناسی
دانلود ۲۷۱۸ – ایمنی شناسی
دانلود ۲۷۱۹ – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود ۲۷۲۲ – فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۲۳ – فیزیولوژی
دانلود ۲۷۲۴ – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود ۲۷۲۵ – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود ۲۸۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دانلود ۲۸۰۲ – زبان وادبیات عرب
دانلود ۲۸۰۳ – مجموعه زبان فرانسه /۱
دانلود ۲۸۰۴ – مجموعه زبان فرانسه /۲
دانلود ۲۸۰۵ – مجموعه زبان روسی
دانلود ۲۸۰۶ – زبان المانی
دانلود ۲۸۰۷ – اموزش زبان انگلیسی
دانلود ۲۸۰۸ – زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ۲۸۰۹ – ترجمه
دانلود ۲۸۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود ۲۸۱۱ – فرهنگ وزبانهای باستانی

 

 

دفترچه شماره ۲
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۱)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۲)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۳)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۴)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود گروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
دانلود گروه آزمایشی علوم پزشکی (۲)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *