سیر تکامل سبک هاي محاسباتی

در مدل محاسباتی ابرین کاربران سعی می کنند بر اساس نیاز هایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. قبلاً نمونه هاي متنوعی از سیستم هاي محاسباتی ارائه شده اندکه سعی داشته اند چنین خدماتی را به کاربران ارئه دهند. برخی از آنها عبارتند از: محاسبات کلاستري Cluster Computing ، محاسبات شبکه اي Grid Computing ، محاسبات همگانی Utility Computing و مورد آخر محاسبات ابرین که مورد بحث ما می باشد. در شکل 25-2 روند تکامل این سبک هاي را مشاهده می نمایید. محاسبات ابرین ساختاري شبیه یک توده ابر دارد که بواسطه آن کاربران میتوانند به برنامه هاي کاربردي از هر جایی از دنیادسترسی داشته باشند. بنابراین، محاسبات ابرین میتواند با کمک ماشین هاي مجازي شبکه شده، بعنوان یک روش جدید براي ایجاد پویاي نسل جدید مراکز داده مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب، دنیاي محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش می رود که به جاي اجرا بر روي کامپیوترهاي منفرد، بعنوان یک سرویس در دسترس میلیون ها مصرف کننده قرار میگیرند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *