فیلم آموزش فارسی ANSYS

ANSYS, Inc. یک نرم افزار مهندسی که در جنوب pitteburg در پنسیولینا آمریکا توسعه داده شده است.

ANSYS نرم افزارهای مهندسی با قابلیت های فراوانی را تولید می کنند . برخی از این قابلیت ها شامل آنالیز المان محدود، آنالیز ساختاری ، دینامیک سیال محاسباتی ، روشهای صریح و غیرضمنی  و انتاقل گرما می باشد.

ANSYS یک پکیج نرم افزاری آنالیز المان محدود (FEA) همه منظوره می باشد. آنالیز المان محدود یک روش عددی است که یک سیستم پیچیده را به بخش های بسیار کوچکی به نام المان تقسیم می کند. این نرم افزار معادلات این المان را تشکیل داده و  آنها را حل می کند. این حل در بردارنده رفتار کل سیستم می باشد. نتایج را می توان به صورت گرافیکی یا جدولی مشاهده نمود.

بیشتر از انسیس در مواقعی استفاده می شود که سیستم مورد نظر چنان پیچیده باشد که طراحی و بهینه سازی آن با دست ممکن نباشد. این پیچیدگی می تواند به خاطر شکل هندسی یا اندازه یا معادلات آن سیستم باشد.

ANSYS امروزه یک ابزار آموزشی در تمامی دانشکده های مهندسی مکانیک و عمران و برق و فیزیک و شیمی می باشد.

چرا انسیس ؟

این نرم افزار یک روش مقرون به صرفه برای مشاهده محصول یا فرایند در یک محیط مجازی قبل از تولید نهایی می باشد. به این نوع  از توسعه محصول ، virtual prototyping هم می گویند.

با تکنیک virtual prototyping ، کاربر می تواند با سناریوهای مختلف محصول ارتباط برقرار کند و در صورت وجود مشکل در محصول ، قبل از تولید نهایی آنرا تغییر دهد. با این کار درجه ریسک تولید نهایی کاهش می یابد. رفتار قطعه را می توان در حالت های الکترومغناطیس و گرمایی و مکانیکی مورد بررسی قرار داد.

مراحل عمومی حل یک مسئله در انسیس :

مانند هر مسئله دیگری، شما لازم است (1) دامین راه حل را مشخص کنید، (2) مدل فیزیکی ، (3) شرایط مرزی ، (4) خصوصیات فیزیکی. سپس شما مسئله را طراحی و نتایج را بیان می کنید.

در قسمت زیر مراحل به صورت کلی توضیح داده شده است :

ساخت هندسه :

یک بیان دو بعدی یا سه بعدی از شی که باید مدل شود در سیستم مختصات فضایی ساخته می شود.

تعریف خصوصیات ماده :

اکنون که قطعه وجود دارد، یک کتابخانه از مواد لازم تعریف کنید. این تعریف شامل خصوصیات گرمایی و مکانیکی می شود.

تولید مش mesh :

در این قسمت سیستمی که می خواهیم مدل سازی کنیم را به قطعه های محدودی می شکنیم.

اعمال بار :

وقتی که تمام سیستم طراحی شد، سپس شرایط مرزی یا بار فیزیکی یا سایر شرایط به سیستم اعمال می شود.

بدست آوردن راه حل :

در این مرحله ، مسئله حل می شود.

بیان نتایج :

بعد از اینکه راه حل بدست آمد، نتایج نهایی به صورت جدول یا گراف یا نمودار نشان داده می شود.

 

 

 

 

 

 

مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت

فصل اول: آشنایی با روش المان محدود و روش های آنالیز و تحلیل و معرفی Ansys

مقدمه ای بر روش المان محدود
آشنایی با شکل معادله های ریاضی المان محدود و بررسی روش P
آشنایی با انواع المان ها
مش بندی یا تولید شبکه المان محدود
مقایسه المان محدود و جواب های دقیق
مقایسه روش های تفاضل متناهی و اجزای محدود
آشنایی با انواع روش های آنالیز و تحلیل
معرفی نرم افزارAnsys
شروع کار و ورود به برنامه Ansys
معرفی ساختار برنامه و معرفی قسمت های مختلف نرم افزار
شرح گزینه های Main Menu و معرفی پس پردازش
آشنایی با نحوه ذخیره و فرا خوانی یک فایل، سازماندهی، ترسیم و چاپ و خروج از فایل
بررسی مرحله پیش پردازش
بررسی مرحله تحلیل و پس پردازش

فصل دوم: مدل سازی با اشکال مختلف

معرفی مدل سازی و دستگاه مختصات و صفحه کاری
آشنایی با دستور ایجاد نقطه
ایجاد نقطه کلیدی بین دو نقطه کلیدی و قرار دادن نقاط روی خط و سطح
کار روی نقاط و آشنایی با اعمال باز
آشنایی با رسم انواع خطوط
آشنایی با ترسیم کمان و Spline
کار روی خطوط
آشنایی با ترسیم انواع سطوح
آشنایی با ترسیم انواع مستطیل و دایره
ترسیم چند ضلعی
ساخت حجم و بلوک
رسم انواع مختلف سیلندر
رسم احجام چند ضلعی
ساخت کره و مخروط و حلقه

فصل سوم: بررسی دستورات ویرایشی مدل سازی و ایجاد چند مدل ساده

کار روی منحنی ها و بررسی برخی از دستورات ویرایشی
آشنایی با زیر منوی اشتراک
استفاده از جمع، کم کردن و تقسیم خط و سطح و حجم
آشنایی با چسباندن و هم پوشانی و قسمت کردن و مقیاس دهی احجام و سطوح و خطوط
آشنایی با دستورات کپی، انتقال، انعکاس و پاک کردن
آشنایی با مدل سازی هندسی یک پدال
ایجاد مدل یک قطعه مکانیکی
مدل سازی هندسی یک رینگ

فصل چهارم: ممان اینرسی و تحلیل استاتیکی خرپای کمانی و سه بعدی

آشنایی با ممان اینرسی در Ansys
بررسی مسئله مرکز هندسی جسم و گشتاور اینرسی خطوط
بررسی مسئله مختصات هندسی یک مجموعه متشکل از چند میله
آنالیز استاتیکی خرپا (ساخت مدل خرپا)
آنالیز استاتیکی خرپا (اعمال قیود و بار و حل)
خرپای کمانی شکل (ساخت مدل)
خرپای کمانی شکل (مش بندی و اعمال قیود)
آشنایی با تحلیل استاتیکی خرپای سه بعدی (ایجاد مدل)
آشنایی با تحلیل استاتیکی خرپای سه بعدی (المان بندی)
آشنایی با تحلیل استاتیکی خرپای سه بعدی (اعمال قیود و نیروها و مشاهده نتایج)

فصل پنجم: بررسی مراحل ساخت مدل اجزای محدود و بررسی تحلیل استاتیکی تیرها

آشنایی با مراحل ساختن مدل FE یا اجزای محدود
تحلیل و ساخت شکل سطوح یک تیر (ساخت مدل و المان بندی)
مش بندی و اعمال و حذف قیود تکیه گاهی برای سطح تیر
اعمال و حذف شرایط بارگذاری روی کره ها
اجرای تحلیل و مشاهده نتایج
بررسی آنالیز استاتیکی تیر یک سر گیردار I شکل
بررسی تحلیل استاتیکی تیرهای I شکل روی هم
بررسی تحلیل استاتیکی مخزن کله خمره ای همراه با خاصیت تقارن محوری

فصل ششم: آشنایی با تنش محوری، پیچش، خمش و کشش

تحلیل استاتیکی نوار تحت تنش محوری (ایجاد مدل)
تحلیل استاتیکی نوار تحت تنش محوری (مش بندی و اعمال توزیع مثلثی تنش)
بررسی تمرکز تنش در صفحه فولادی سوراخ دار
بررسی تنش محوری در خرپا
مشاهده توزیع تنش و انیمیشن تنش تیر یک سرگیردار
آشنایی با پیچش و خمش و کشش یک شفت (ایجاد المان)
آشنایی با پیچش و خمش و کشش یک شفت (خمش و پیچش)
آشنایی با پیچش و خمش و کشش یک شفت (پس پردازش)

فصل هفتم: تحلیل کمانش خطی و غیرخطی و بهینه سازی طراحی

بررسی آنالیز کمانش خطی در ستون (تعیین المان و شبکه بندی)
بررسی آنالیز کمانش خطی در ستون (بارگذاری و حل)
بررسی آنالیز کمانش غیر خطی یک سازه (بخش اول)
بررسی آنالیز کمانش غیر خطی یک سازه (مشاهده نمودار، تعریف متغیر)
بررسی بهینه سازی یک تیر (ایجاد سطح، مش بندی)
بررسی بهینه سازی یک تیر (تعریف متغیر و ذخیره فایل حل مسئله)
بررسی بهینه سازی یک تیر (فراخوانی فایل حل مسئله)

فصل هشتم: آنالیز مودال و آنالیز تماسی

معرفی آنالیز مودال و بررسی تحلیل مودال میز تک محوری
بررسی تحلیل مودال میز تک محوری (ساخت مدل)
بررسی تحلیل مودال میز تک محوری (المان بندی)
بررسی تحلیل مودال میز تک محوری (تعیین نوع تحلیل و مشاهده نتایج)
معرفی آنالیز تماسی
بررسی تحلیل تماسی دو جسم روی هم (ایجاد سطح)
بررسی تحلیل تماسی دو جسم روی هم (المان بندی)
بررسی تحلیل تماسی دو جسم روی هم (مش بندی و اختصاص المان)
بررسی تحلیل تماسی دو جسم روی هم (اعمال شرایط مرزی و اجرای تحلیل)

فصل نهم: آنالیز کوپله و آنالیز هارمونیک

آشنایی با آنالیز کوپله (حرارتی سازه ای-بخش اول)
آشنایی با آنالیز کوپله ( بخش دوم)
تحلیل هارمونیک تیر یک سرگیردار (بخش اول)
تحلیل هارمونیک تیر یک سرگیردار (بخش دوم)
تحلیل هارمونیک تیر یک سرگیردار (بخش سوم)

.

.

لینک دانلود فیلم آموزشی انسیس

.

.

 

2 دیدگاه دربارهٔ «فیلم آموزش فارسی ANSYS»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *