ليست پروژه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

 

عنوان پروژه نام استاد راهنما نام دانشجو سال
کاربرد همبستگيهای متعارف در رتبه بندی نتايج حاصل از تکنيک تحليل پوشش داده ها د. آريانژاد مصطفی کمالی اردکانی 82
مکان‏يابی بهينه سکوهای  نقتی د. آريانژاد رسول خسروانيان 82
دسترسی به نقطه تعادل مدل MODM د. آريانژاد سيمين قاسم خانی 82
پايگاه دانش در ERP د. آريانژاد کامران اعتماد مقدم 82
ارزيابی رفتار و عملکرد يک سيستم مفروض (پويا و غير پويا) د. اصغرپور رامين صادقيان گالشکلامی 82
بکارگيری تکنيک PERT در پروژه‏های مربوط به فرأوردههای نفتی د. اصغرپور فاطمه صيادی 82
ساختاردهی به اطلاعات حاصل از علل عدم مشارکت کارکنان با استفاده از تئوری گراف د. اصغرپور حميده هفت لنگ 82
بهينه‏سازی سيستم خط لوله نفت با رويکردهای برنامه‏ريزی فوری برنامه‏ريزی پويا د. تيموری محمدعلی سعادت بخت 82
توسعه مدل ارزيابی طرحهای صنعتی با استفاده از رويکرد UML د. جبل عاملی جواد حسين‏زاده معروف 82
نقش تکنولوژی اطلاعات در مهندسی صنايع مجدد فرآيندهای کسب و کار د. جعفری هادی اربابی بهار 82
طراحی و مکانيزم استقرار سيستم مديريت پروژه در يک سازمان با ساختار و طبقه‏ای د. جعفری حسين عبداله زاده 82
مهندسی مجدد با رويکرد مديريت بر مبنای هدف د. جعفری پيمان اخوان 82
بررسی چگونگی پيوستن ايران به wto در جهت حفظ و روتق صنعت خودرو (موردکاوی شرکت ايران خودرو) د. جعفری کوروش برارپور 82
ارائه راهکارهايی برای ايجاد برتری شرکت فرعی در يک موسسه (ستاره کردن شرکت فرعی) د. جعفری مسيح ابراهيمی 82
کنترل توليد سيستمهای اقتصادی و اجتماعی د. سجادی حسن فلاحی 82
مدل انتخابی بهترين تامين کننده در حالت چند معياره با استفاده از الگوريتمهای ابتکاری د. سجادی عباس قنبری 82
طراحی و طرح‏ريزی پروژه مشتری محوری در شرکت بين المللی بخش بهروز نيک د. سعيدی- د. نورالسنا ژينوس مهربان خليلی 82
شاخت زمينه های مناسب کارآفرينی درون سازمانی از نظر ساختار و فرهنگ سازمانی در شرکتها و سازمانها د. سيدحسينی- د. فيض بخش الهام رحيمی 82
تاثير تجارت الکترونيک بر شفاف سازی فرآيندهای اجرای يک سازمان د. شفيعا هدی جان نثار احمدی 82
شناسايی عوامل کليدی موفقيت در انتقال تکنولوژی د. شفيعا محمد صادقی 82
اثر فرهنگ سازمانی بر استقرار سيستم مديريت کيفيت برمبنای 9001 ISO  (مطالعه موردی صنايع الکترونيک) د. علی احمدی ناصر مالکی 82
طراحی استراتژيک صنايع توليد قطعات پلاستيک خودرو در شرايط رقابتی با تاکيد به مطالعات تطبيقی د. علی احمدی احمد رحيمی 82
ارائه مدل ديناميکی در راستای تحليل سياستهای توسعه صادرات صنعتی کشور و مطالعه موردی آن در صنايع پائين دستی پتروشيمی د. علی احمدی وحيد سعيد نهايی 82
طراحی استراتژی جامع ارتقای سطح تکنولوژی در صنايع پائين دستی پتروشيمی در راستای توليد در کلاس جهانی د. علی احمدی حسن رضازاده 82
توسعه الگوی طراحی استراتژيهای فناوری اطلاعات در يک حوزه صنعتی د. علی احمدی عليرضا عيدی 82
طراحی برنامه جامع فناوری اطلاعات در اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزي د. علی احمدی اشرف لک 82
طراحی و پياده سازی سيستم خبره تعيين روش ارزيابی عملکرد کارکنان د. غضنفری مهسا يعقوبی 82
بررسی مسايل و مشکلات صادرات غيرنفتی بررسی موردی پسته د. کيانی حيدرعرب صادقی 82
سنجش عملکرد واحدهای نگهداری و تعميرات با استفاده از روش تحليل مولفه های اصلی د. معينی محمود بهزاديان فر 82
ارزيابی نتايج سيستم شبيه‏سازی اخذ عوارض بزرگراه تهارن کرج با استفاده از روشهای تصميم‏گيری با شاخصهای چندگانه د. معينی پرشنگ دوکوهکی 82
مطالعه متدولوژيهای استانداردسازی و تعيين الگوهای مناسب جهت بکارگيری در سازمان صنايع هوا و فضا د. نقندريان ناصر رفيعی 82
کنترل کيفيت پروژه‏های نرم افزاری د. نقندريان مجتبی اژدری تشريف 82
بکارگيری شبکه های عصبی مصنوعی در طراحی نمودار باقيمانده ها برای مقابله با خود همبستگی در بازارهای MCUSUM د. نورالسنا جمال ارکات 82
اولويت بندی تامين کنندگان با در نظر گرفتن فاکتورهای کيفی و کمی و نظر تصميم‏گيرندگان د. نورالسنا وحيد برادران 82
تدوين و ارائه يک مدل اجرايی مديريت کيفيت جامع در شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو د. نورالسنا محمدحسين منصورجاه 82
توسعه نمودارهای کنترل با داده‏های خود همبسته د. نورالسنا عباس سقايی 82
بررسی و تحليل نارسائيهای ارزشيابی عملکرد د. نوری بهرام مظاهری 82
برنامه آموزشی کارکنان سپاه د. نوری قادری 82
بررسی و به کارگيری روشهای مبتني‏بر تئوری گراف در طراحی و مدلسازی سيستمهای پشتيبان تصميم‏گيری د. اصغرپور حسام شهرياری 83
اشتغال مولد امکان برآورد و نتايج حاصل در بخش صنعت اقتصاد ايران د. نوری محمد عباسعلی پورسرمدی 83
پياده‏سازی مدل ماکزيمم محصول توليدی در يکی از کارخانجات کشوری د. سجادی عليرضا اسدی جوزانی 83
بسط توسعه و بهبود مدل برنامه‏ريزی و کنترل توليد انبوه (مطالعه موردی شرکت سازه‏پويش) د. آريانژاد اسفنديار محمود مظهری 83
طراحی سيستمی جهت سنجش اثربخش سيستمهای طراحی شده در واحد سيستمهای شرکت ساپکو د. شفيعا سيدمصطفی ثابتی ثانی سبزواری 83
طراحی سيستم جامع مديريت پروژه‏های بزرگ (EPC) د. نوری محمد ماستری فراهانی 83
بهبود پايش پروفايلهای خطی در فاز 2 د. نورالسناء اميرحسين اميری 83
کاربرد مقدم آناليز ارزش در توسعه محصول جديد د. سيدحسينی رکسانا فکری 83
استفاده از تکنيکهای داده کاوی به منظور طبقه‏بندی مشتريان د. نورالسناء مجيد ايوزيان 83
ارائه يک روش جامع برای سرمايه‏گذاری در بورس تهران د. سجادی عين‏ا… شفيعی 83
طراحی پايگاه دانش در برنامه کاری مهندسی ارزش د. جبل عاملی فاطمه کاجي‏زاد 83
ارائه الگوی مديريت ريسک برای سازمانها با واکنش صحيح با تمرکز بر ساختار سازمانی … د. جعفری فاطمه ديده‏وری 83
برنامه‏ريزی توليد ادغامی در شرکت اورانوس د. آريانژاد امين اشراقی 83
پايش پروفايلهای غيرخطی در فاز دو د. نورالسناء سيدابوالفضل تقی زاد واقفی 83
بکارگيری طراحی آزمايشها در محيط فازی د. آريانژاد شهرام قبادی 83
تحليل ميانگين داده‏های غيرنرمال با استفاده از GLM د. نورالسناء زهرا ملک محمدی 83
سفارش تجمعی با استفاده از الگوريتم گويای و با محدوديت فضای انبار د. آريانژاد مرتضی فرخ نيافر 83
طراحی و تدوين سياستهای حمايت از شرکتهای تازه تاسيس تکنولوژی محور در کشور د. علی احمدی سيدسروش قاضی نوری 83
استفاده از SD برای رفع محدوديتهای TOC د. جعفری سيدهادی حسينی 83
تدوين استراتژيهای توسعه ICT در سازمانهای خدماتی جهت انتقال کسب و کار به … د. جعفری شيوا محبوبی 83
کاربرد مدلسازی ترجيحی در اولويت‏بندی فعاليتهای تحقيقاتی د. جبل عاملی سارا محسني‏فر 83
بالانس خط مونتاژ بکمک ابزار شبيه سازی د. آريانژاد کمال اسدآبادی 83
بازبينی، بررسی و بهبود فرآيند توسط VSMبا تکيه بر مفاهيم تفکر ناب د. شفيعا مجتبی شاکری روش 83
برنامه‏ريزی توسعه سيستم مديريت دانش در سازمان د. جعفری سيدکيانوش کلانتر 83
طراحی ساختار سازمانی با رويکرد مطالعات استراتژيک برای شرکت تجارت الکترونيک پارسيان د. نوری علی صداقت 83
ارائه چارچوبی برای تحقق بانکداری اينترنتی از منطقه آزاد کيش د. جلالی آيدين تقی زاده 83
رتبه‏بندی دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی وابسته براساس گروهها و دانشکده‏های همگن د. غضنفری آرش بهرامی 83
بررسی عوامل موثر بر Shrinkage لاستيک و فرموله کردن آن با استفاده از ابزار DOE د. نقندريان مريم رهرو مستقيم 83
تعيين نرخ بهره‏برداری در صنايع منتخب کشور با استفاده از مدلهای اقتصادی د. باباخانی اکرم خالقی 83
مدل اندازه‏گيری ارزش فناوری ارتباطات و اطلاعات د. جعفری پژمان علميرزايی 83
بررسی تطبيقی استراتژی تکنولوژی دفاعی در دنيا و بهره‏گيری از آن برای تدوين تکنولوژی دفاعی کشور د. علی احمدی وحيد شاهچراغی 83
بررسی سطح موجودی بهينه در يک زنجيره تامين با تقاضای احتمالی و وابسته د. ماکوئی ايوب رحيم زاده 83
استفاده از تصميم‏گيری گروهی چندمعياره در شناخت شاخصهای ارزيابی پروژه‏های تحقيقاتی در يک سازمان ماموريت محور د. آريانژاد عليرضا سازگار 83
پيش بينی قيمت سهام مبتني‏بر روشهای تکنيکال با استفاده از شبکه‏های عصبی- فازی انطباقی د. غضنفری فرشاد صالح محمدعلی نژاد 83
ارائه مدلی برای برنامه‏ريزی همزمان توليد و خريد با نگرش مديريت زنجيره تامين د. تيموری فرزاد دهقانيان 83
تحقيق با ارزيابی الکترونيکی د. کيانی حميد محمدی 83
ارائه مدلی برای کمينه کردن هزينه سيستم توزيع با نگرش مديريت زنجيره تامين د. تيموری يوسف قيامی 83
طراحی کانالهای بهينه جريان و انبارش مواد و نظارت در زنجيره تامين/ عرضه شرکت سازه گستر سايپا د. تيموری فرهاد حسن زاده 83
ارائه مدلی برای تعيين اولويتهای سرمايه‏گذاری در برنامه‏ريزی توسعه ICTکشور د. غضنفری يحيی پزشکی 83
طراحی سيستم اطلاعات مديريت پروژه د. جبل عاملی علی بايسته 83
شناخت موانع و پيشنهاد راهکارها در گسترش فعاليتهای تحقيق و توسعه در واحدهای صنعتی استان زنجان د. علی احمدی سهراب نوری 83
ايجاد مدل بومی برنامه‏ريزی جامع فناوری اطلاعات در سازمان‏های دولتی د. غضنفری مهدی صفری مقدم 83
ارائه يک الگو برای استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در موسسات آموزشی د. نورالسناء فرزاد اميری 83
تاثير پديده آشفتگی در برنامه‌ريزی توليد ادغامی د. آريانژاد فرزاد حقيقی راد 84
تعيين زنجيره بحرانی با توجه به تعامل موجود بين ريسک پروژه و اندازه بافرها د. آريانژاد بهزاد آشتيانی 84
طراحی و حل مدل کنترل موجودی چندهدفه  و زنجيره تامين د. آريانژاد سيامک عليزاده نوغانی 84
کاربرد مبحث (فيزيک کارخانه) در مديريت توليد و موجوديها د. آريانژاد رضا حسين افشاری 84
توسعه مدل و ارايه يک الگوريتم جديد برای تخصيص کاربرد نيروی انسانی د. آريانژاد ياسر جلالی منش 84
مديريت بازده در صنعت هواپيمائی د. آريانژاد محمدهادی نيکوفر 84
طراحی و پياده سازی سيستم شناسايی خودکار مبتنی بر بارکد و زنجيره تامين قطعات يک واحد صنعتی خودروسازی د. تيموری آرش رياضی فر 84
ارتقاء ظرفيت حمل و نقل ترکيبی بار در کريدور منتخب و مطالعات طرح بهبود و ايجاد بانک اطلاعاتی د. تيموری شيده ياوری مهر 84
بررسی تجزيه و تحليل و بهبود فن‌آوری اطلاعات در زنجيره تامين، توليد و توزيع شرکت دخانيات ايران د. تيموری عيسی چمبر 84
طراحی سيستم OR برای شرکت دخانيات با نگرش مديريت زنجيره تامين د. تيموری فرشته فرمانی 84
طراحی نطام اجرايی مديريت ارزش در پروژه‌های تحقيقات دفاعی براساس الگوی مهندسی ارزش د. جبل عاملی حسن سپاسی 84
توسعه مدل مديريت ريسک در حوزه حيات پروژه د. جبل عاملی ساغر محتشمی 84
مدل تحليل کمی ريسک در طرحهای سرمايه گذاری د. جبل عاملی آيت رضايی فر 84
توسعه مدل زنجيره تامين در مديريت پروژه‌های بزرگ د. جبل عاملی عليرضا عبدالهی 84
ارايه چاچوبی جهت تعيين و طراحی قراردادهای پروژه‌های توسعه‌ای  (استراتژی‌ قراردادها) د. جعفری آرنوش شاکری 84
بررسی موانع و راهکارهای توسعه پروژه‌های EPC در ايران د. جعفری داود طاهری خرم آبادی 84
ارائه مدل احتمالی برای قيمت سهام د. جلالی امين محمدی 84
بهينه‌سازی خطوط ميکس با استفاده از ابزار شبيه‌سازی د. جلالی يعقوب حسين زاده 84
توسعه مدل يکپارچه مديريت پروژه‌های شش سيگما با رويکرد PMBOK د. جلالی نائينی محمد شالچی‌فرد 84
برنامه‌ريزی استراتژيک سيستمهای حمل و نقل شهری د. حيدری مجيد اداوی 84
کاربرد نرم افزار Com Far در تهيه گزارش توجيهی فنی و اقتصادی و مالی طرح کشت و صنعت دانه‌های روغنی و بررسی نتايج حاصله از کاربرد نرم افزار Com Far د. حيدری احسان نساج 84
بررسی نقاط بهينه يا موثر در تحقيقهای مقداری در محيط فازی د. حيدری آمنه جيحونی 84
اندازه‌گيری واحدهای مختلف توليد سيمان کشور با استفاده از DEA د. سجادی مهدی حسين يزدی 84
اندازه‌گيری کارآيی در بين دانشکده‌های دانشگاه علم و صنعت و مقايسه و تحليل آنها د. سجادی آنيتا آرمان 84
الگوی توسعه فروشگاههای زنجيره‌ای با مورد کاوی شرکت فروشگاههای زنجيره‌ای رفاه د. سجادی نادر سرابی صفا 84
توسعه مدل ارزيابی اقتصادی سرمايه‌گذاری بر روی پروژه‌های مختلف با استفاده از مدلهای OR د. سجادی اکرم اسکندرپور 84
اولويت بندی عوامل موثر بر نگهداری لکوموتيوهای راه آهن با استفاده از روشهای تصميم گيری چندمعياره د. سجادی قباد مازندرانی 84
طراحی و تبيين الگوی نوسازی نظامهای مديريت بخش حمل و نقل د. سجادی علی رضائی 84
مطالعه هزينه حمل و نقل در سبد خانوار د. سجادی رضا عليخانی کوشکک 84
بررسی فرايند خصوصی سازی شرکت فرودگاههای کشور و تاثير آن در ارتقای بهره‌وری د. سجادی علی کيوان بهجو 84
بهينه‌سازی توليد محصول در محيط چندگلوگاهی با استفاده از تصميم‌گيری گروهی د. سجادی آفريده امينيان 84
تحليل بنيادی و تکنيکی صنعت روی در بورس ايران د. سجادی سيدعلی سيد عليخانی 84
ارايه راهکارهايی مناسب جهت حل مسائل غيرخطی صفحات پاسخ در طراحی آزمايشات د. سجادی ويدا خالدی 84
ارايه مدلهای يکپارچه برای ايجاد SMEها با حذف افزايش کارآفرينی در ايران د. سعيدی هدی کرباسچی 84
بکارگيری برنامه‌ريزی EAP و تحول آموزشگاههای ميان اندازه بخش خصوصی د. سعيدی ياسمين رازقی 84
ارزيابی عملکرد واحدهای فناور مرکز رشد با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره د. سعيدی ايمان محمديان 84
بررسی عوامل موفقيت و شکست پروژه‌های IT( در ايران) د. سعيدی نسيم نوروزی اصفهانی 84
تجزيه و تحليل سوانح جاده‌ای برای تعيين شاخصهای ايمنی جاده‌های کشور د. سعيدی پری ناز مختاری 84
بررسی و ارزيابی شاخصها و عوامل موثر بررضايت مشتريان در فروشگاههای زنجيره‌ای رفاه د. سعيدی ندا چوبک 84
بررسی ميزان اثربخشی اجرای دوره‌های فناوری اطلاعات (ICDL) در وزارت راه و ترابری و نيازها و راهکار ارتقاء کارکنان در اين رابطه د. سعيدی محمد جواد خدادادی 84
بکارگيری سيستم حمل و نقل هوشمند در راهبری بکارگيری و حمل و نقل کالا در منطقه آزاد بندر انزلی د. سعيدی حميدرضا مکاری زاده اصيل 84
توسعه چارچوب مديريت دانش با رويکرد استراتژيک (سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران) د. سيدحسينی شهريار عبدا.. پورنژدی 84
حل مساله موازنه خط مونتاژ به  وسيله الگوريتم ژنتيکی د. سيدحسينی رامين به بم زاده 84
توسعه متدولوژی طراحی محصول جديد بر مبنای تعامل مشتری و فروشنده با هدف کاهش قيمت تمام شده د. سيدحسينی جمشيد صادق الحسنی 84
ارزيابی ساماندهی حمل و نقل مسافر و کالای پايانه مرزی مهران د. سيدحسينی ذوالفقار دوستی نيا 84
مطالعات امکان‌پذيری بکارگيری و توسعه روش CMدر تعميرات و نگهداری ماشينهای رهسازی و راهداری د. سيدحسينی بهرورز اميدی 84
آناليز و تحليل قابليت اطمينان و نگهداری در سازه‌های بتن مسلح نواحی گرم و مرطوب د. سيدحسينی فاطمه حسنی 84
گسترش مدل نت ناب در راستای افزايش بهره‌وری نگهداری و تعميرات د. سيدحسينی حسينعلی حاجيلو 84
گسترش مدل برنامه‌ريزی تخليه کشی‌ها براساس نيازهای اقتصادی- اجتماعی د. سيدحسينی بهزاد هوشمند مويد 84
برنامه‌ريزی جامع تعمير ونگهداری وسايل پرنده در کلاس جهانی د. سيدحسينی محمدشهاب محمدی 84
طراحی يک سيستم خبره برای انتخاب روش انتقال تکنولوژی با مطالعه موردی در صنعت لوله سازی د. شفيعا سيدجعفر گلستانه 84
تجزيه و تحليل روشهای اندازه‌گيری بهره‌وری در سطح صنعت و تدوين روش اندازه‌گيری بهره‌وری در سطح صنعت د. شفيعا حميدخانی 84
بررسی و تعيين عوامل موثر در فروش و طراحی استراتژی‌های بازاريابی برای صنعت نمک با تاکيد بر عناصر مديريت بازاريابی استراتژيک د. شفيعا محسن مرادی باستانی 84
تدوين راهبرد بازار ظروف شيشه‌ای اوپال در بازار ايران مورد خاص شرکت سپيده جام توس د. شفيعا محمدجواد گرامی 84
طراحی مدل بکارگيری ارزشهاس سازمانهای يادگيرنده در اثرگذاری بر مولفه‌های کاهنده ايمنی در حمل و نقل جاده‌ای ايران د. شفيعا هوشنگ عزتی امينی 84
طراحی مدل يکپارچه اطلاعات و عمليات امداد هوايی د. غضنفری کامران شاهين 84
تدوين استراتژی نظم عمومی کشور (حوزه مواد مخدر) د. علی احمدی مهدی رضائيان 84
ارايه مدل طرح جامع فن آوری اطلاعات براس سازمان‌های اطلاع رسانی در ايران د. علی احمدی محمدعلی بهجتی اردکانی 84
بررسی مدلهای بازاريابی الکترونيکی و تعيين الگوی مناسب برای صادرات و فروش محصولات پائين دستی پتروشيمی د. علی احمدی محسن رضايی 84
بستر سازی و ارايه راهکارهای توسعه تجارت الکترونيک در بخش صنعت و معدن د. علی احمدی منصوره حورعلی 84
برنامه ريزی استراتژيک شبکه‌های توزيع کالا در مديريت شهری (مطالعه موردی فروشگاههای شهروند) د. علی احمدی طاهره حيدری 84
ارايه يک مدل مفهومی برای برنامه‌ريزی استراتژيک سازمانهای مجازی در حوزه توليد صنعتی د. علی احمدی مهدی مبلغ 84
طراحی مدل ازيابی الکترونيکی شرکت ارتباطات سيار د. علی احمدی طاهره شول 84
برنامه‌ريزی استراتژيک با نگرش سناريوی در يک شرکت منتخب صنعتی (مطالعه موردی شرکت آبگينه) د. علی احمدی اسماعيل علی حسينی 84
طراحی متدولوژی نظريه پردازی توسعه دانش مديريت سيستم و مهندسی صنايع ايران د. علی احمدی مرتضی رحيمی نژاد 84
توسعه يک مدل ابتکاری تشکيل سلول توليدی با استفاده از رويکرد فازی د. غضنفری مسعود صيدی 84
مدلسازی روابط ميان وروديها و خروجيهای يک سيستم بوسيله قواعد فازی و بهينه‌سازی آن د. غضنفری محمود رضايی 84
توسعه مدل سيستمهای ديناميکی فازی بوسيله FCM با استفاده از تکنيکهای داده کاوی د. غضنفری سميه عليزاده 84
توسعه روشهای پيش بينی تکنولوژی به وسيله TRIZ د. غضنفری سارا سليمی نمين 84
طراحی يک سيستم خبره فازی برای تصميم گيری در مورد ارتقاء تامين کنندگان شرکتهای پيمانکاری عمومی د. غضنفری منا عباسی 84
کاربرد SQA در يکی از واحدهای زير مجموعه شرکت قطارهای مسافری رجاء د. غضنفری مهرناز محمدزنجانی پور 84
استخراج الگوها و نمايه‌های کاربران از سايت تطبيقی با استفاده از تکنيکهای خوشه بندی د. غضنفری ياسر دشتی 84
زمانبندی و ترتيب عمليات تعمير قطعات با وروديهای مشخص د. فاطمی قمی مرتضی توحيدی 84
ارايه يک مدل سياستگذاری توسعه فناوری اطلاعات در کشور د. فتحيان خديجه حسنلو 84
الگوی توسعه معماری امنيت اطلاعات در سازمان د. فتحيان شهرزاد عزيززاده 84
ارائه مدل تحقق دورکاوی در بنگاههای اقتصادی د. فتحيان مليحه خنجری 84
بکارگيری فن آوری اطلاعات در زنجيره‌های تامين با مورد کاوی فروشگاههای زنجيره‌ای د. ماکوئی احمد عدالت 84
تعيين مقادير بهينه ذخيره احتياطی در يک زنجيره تامين با روش SA و تئوری شبکه ها د. ماکوئی سيدرضا موسوی طباطبائی 84
بررسی تکنيکهای برنامه‌ريزی  غيرخطی در طراحی آزمايشات د. ماکوئی غلامرضا رمضان‌نيا 84
ارزيابی و رتبه‌بندی شرکتهای مشابه با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی (مطالعه موردی شرکتهای خودروساز) و متدلوژی DEA د. ماکوئی پگاه پشين 84
ارزيابی چالشها و فرصتهای پيش روی شرکتهای ايرانی در قراردادهای نفت و گاز و ارايه راهکارهايی جهت اثربخش تر نمودن  آنها (با مطالعه موردی) د. ماکويی بابک آقا ابراهيمی سامانی 84
بررسی و مقايسه برخی تکنيکهای تصميم گيری چند معياره در حالت عدم … د. ماکويی هدی سری 84
بررسی مدلهای طراحی شبکه ها توزيع براساس Cross- Docking و ارايه مدل جديد د. ماکويی لاله حائريان اردکانی 84
ارائه مدلی برای بهينه سازی جداول زمانی حرکت قطار در راه آهن ايران د. ماکويی ساناز عظيم زاده 84
ارائه يک متدلوژی جهت انتخاب بهترين پروژه در صنعت برق د. ماکويی شيوا منصورزاده 84
بررسی ميزان اشتغالزايی صنعت خودرو و قطعه سازی ايران د. ماکويی شهريار منصورزاده 84
ارائه مدلی برای تجزيه و تحليل مديريت ريسک پروژه‌های ساخت در صنايع پتروشيمی د. معينی ايوب محمدی 84
توسعه استانداری ملی برای مديريت پروژه در ايران د. معينی احمد شفيعی محمودآبادی 84
ارائه الگويی جهت استفاده از رويکرد نوين نفت به منظور افزايش از بخش نگهداری و تعميرات سازمانهای نظامی (موسسه بازسازی شهيد ميثمی) د. معينی محمدحسين کلانتری 84
توسعه مفاهيم و ابزار شش سيگما با استفاده از تفکر ناب و مديريت زنجيره تامين د. نقندريان محسن نادرپور 84
توسعه مدلهای پيش بينی با استفاده از نظريه مجموعه‌های فازی      د. نقندريان روح الامين خاکسارپور 84
طراحی طرح کنترل ترکيبی EWMA،Shewhart با ارايه مدل تصميم گيری چندمعياره د. نقندريان رضا زارع 84
توسعه مدلهای تعالی سازمانی بمنظور سنجش دقيق سازمانها با توجه به رويکرد مدل تعالی سازمانی (Business Excellence Diamiond) د. نقندريان محمدحسين فکری 84
عوامل کليدی موفقيت در پياده سازی شش سيگما در صنعت خودروسازی (مورد کاوی در شرکت ايران خودرو) د. نورالسناء مريم رضايی 84
استفاده از طراحی آزمايشها در بهينه‌سازی پروفايلها د. نورالسناء اميرگندمی سرشکی 84
طراحی سيستم اطلاعات مديريت پروژه (مطالعه موردی) د. نوری نشميل مردانی 84
بررسی تحليلی تاثير آموزش بر عملکردهای خانواده و اجتماع د. نوری محسن قادری 84
ارزيابی عملکرد با رويکرد مديريت استراتژيک و مديريت کيفيت د. نوری عليرضا محمودی قرايی 84
طراحی الگوی ارزيابی و پرورش حرفه‌ای مديران پروژه مبتنی بر معيارهای NQA د. نوری کرامت اله قرمزی 84
سنجش ميزان فرسودگی شغلی و ابعاد آن (جسمانی، عاطفی) و نگرشی در کارکنان ايران خودرو در سال 1383 د. نوری محمد سعيدی 84
طراحی فرآيند الگوی مديريت مذاکره د. نوری عليرضا پروانه 84
ارائه مدل فرآيند مديريت ارزش در سازمانهای خدماتی و نظام نامه مهندسی ارزش در مديريت پروژه‌های خدمات شهری د. نوری بهرام روشنی ممقان 84
توسعه يک مدل مهندسی هزينه مناسب برای طراحی محصولات و سيستمهای صنعتی د. نوری احسان هاديان 84
ارائه مدلی برای توسعه فروشگاههای مجازی (مبتنی بر مدل B2C) ديقينی شيوا گرامی 84
اولويت بندی طرحهای عمرانی بخش آب (مطالعه موردی يک حوزه خاص) د. آريانژاد گيسو پاکدامن 85
بهينه سازی تحويل (Lead time) در تهيه مواد اوليه در زنجيره تامين د. آريانژاد ساناز ذوالفقار تهرانی 85
انتخاب پروژه مطلوب در بنگاه اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای حمل و نقلی د. آريانژاد رحيم کريم زاده 85
ارائه الگوی جديد در بهبود الگوريتمهای به کار رفته در حل مدلهای برنامه ريزی با افق برنامه ريزی محدود د. آريانژاد هيبت اله صادقی 85
ارزيابی عملکرد استراتژی سازمان (مطالعه موردی مرکز تحقيقات سيمان) د. آريانژاد رزا راسخ قائم مقامی 85
مدلسازی و بهينه سازی شبکه خدمات پس از فروش (مطالعه موردی شرکت ايران خودرو) د. باباخانی حسين مهدويان 85
بررسی بهره‌وری نيروی کار و عوامل موثر بر آن در صنايع تجهيزات گاز رسانی د. برزين پور حسين محمدصالح 85
طراحی استراتژيک کانال توزيع سيمان با نگرش مديريت زنجيره تامين د. تيموری علی نوری فرد 85
پيشنهاد مدلی برای سنجش درجه يکپارچگی در لجستيک د. تيموری آرش آرمون 85
بکارگيری پويايی سيستم ها در تجزيه و تحليل زنجيره (تامين/ توزيع) شرکت دخانيات د. تيموری حسين ايازی 85
بررسی و تحليل روشهای تعيين نرخ حمل و نقل بار هوايی د. تيموری منصور نوائی لواسانی 85
بهبود لجستيک حمل و نقل بار با استفاده از ايمن سازی جاده ای د. تيموری عليرضا وفاخواه 85
بررسی سيستمهای بسته بندی و تخليه و بارگيری کالا در حمل و نقل جاده‌ای د. تيموری حسين اعلمی ميلانی 85
سيستم ارزيابی عملکرد اداره سهام گروه بهمن د. تيموری زهرا سادات ثابت 85
شناسائی، بررسی و تحليل سيستمهای بسته بندی و تخليه و بارگيری کالا در حمل و نقل هوائی در فرودگاه مهرآباد د. تيموری هوشنگ بدرنژاد قره تپه 85
طراحی سيستم اطلاعات مديريت پروژه(PMIS) برای شرکتهای بزرگ د. جبل عاملی شاهرخ همت يار 85
تلفيق فرايند CVM و Target costing د. جبل عاملی حبيب کوهستانی تکامجانی 85
کاميابی در مديريت پروژه با بکارگيری تيمهای مجازی د. جبل عاملی سيدحسين سيداصفهانی 85
ارائه يک مدل برنامه‌ريزی برای مسئله تشکيل سلول توليدی با مدنظر قراردادن برخی شرايط واقعی د. جبل عاملی علی حاجی آقا بزرگی 85
توسعه در مدل سيستم اطلاعات پروژه بر مبنای روش CCPM د. جبل عاملی حسين سعيدی 85
طراحی الگويتم ترکيبی برای حل مسائل جايابی تخصيص د. جبل عاملی عبدالسلام قادری 85
تلفيق ابزارهای مديريت استراتژيک با معيارهای مدل تعالی سازمانی EFQM د. جعفری محمدرضا اسلاميان 85
مهندسی مجدد در ساختار امور سهام و سهامداران شرکت فروشگاههای زنجيره‌ای رفاه برای استحصال رضايت مشتری د. جعفری پروانه رويائی 85
مدل کاربردی ارزيابی درونی در سطح کسب و کار براساس زنجيره ارزش پورتر جهت تدوين استراتژی‌های رقابتی کسب و کار د. جعفری محمد حسين گنجوی 85
ارائه يک سيستم سنجش رضايت شغلی کارکنان با استفاده از مبانی مديريت جامع کيفيت د. جلالی رامين محمودی توتونکار 85
ايمنی در صنعت حمل و نقل هوائی د. جلالی عبدالرضا عسگری 85
نيازسنجی مديريت ايمنی در سازمان هواپيمائی کشوری با هدف تقليل آمار سوانح و حوادث هوائی د. جلالی مهدی فرهنگ 85
توسعه تطبيقی مدل هوشمندی کسب و کار و کاربرد آن در بهبود سامانه اطلاع رسانی مديريت ارشد د. جلالی امير آمای 85
تاثير مهندسی مجدد در افزايش بهره‌وری واحد برنامه‌ريزی (مطالعه موردی شرکت ماشين سازی لرستان) د. جلالی فرهاد پناهی فر 85
طراحی سيستم استانداردسازی اقلام نظامی د. جلالی کاظم معتمدی فر 85
تعيين شاخصهای عملکرد برای فروشگاههای زنجيره ای در ايران د. جلالی سعيد رسول اف 85
طراحی کليات نظام ملی اطلاعات کالا د. حيدری عباس سحرخوان 85
مقايسه هواپيماهای شرقی با هواپيماهای غربی د. حيدری عليرضا ميمندی 85
تخمين تابع توزيع با پارامترهای احتمال در مسايل شبيه سازی د. حيدری عمران محمدی 85
نقش فناوری و الکترونيک در بهينه کردن آموزش در محيط آموزش و پرورش د. حيدری حسن احمدی 85
ارزيابی ميزان تاثير طرح مطالعات جانمايی علائم و تجهيزات ايمنی  با رويکرد کاهش تصادفات جاده‌ای د. سالاری نقی پور عبدل 85
ارائه يک مدل جديد Dumping و حل آن با استفاده از روش برنامه‌ريزی پويا د. سجادی شيما عرب زاده 85
بررسی رابطه بين سبک رهبری مديران و رضايتمندی کارکنان در گروه صنعنی همگام د. سجادی يزدان يزدانی 85
بررسی و اندازه گيری اثربخشی دوره‌های آموزشی در سازمان ملی زمين و مسکن د. سجادی فريبا خواجوئی 85
تعيين اثربخشی نوع و ميزان تبليغات در شرکت GATCO د. سجادی افشين ايرجی 85
بررسی دلايل توفيق و عدم توفيق فروشگاههای زنجيره‌ای رفاه با استفاده از اطلاعات مالی د. سجادی حسن علمداری 85
ارائه يک مدل به منظور سنجش کارآيی شرکت گاز تهران بزرگ د. سجادی هوشنگ محمدی 85
VMI  کنترل موجودی توسط فروشنده د. سجادی فريبا عسگری 85
ارزيابی شاخصهای مدل تعالی سازمانیEFQM در ايران و تعيين معيارهايی که در ايران کاربرد و اثربخشی ندارد د. سجادی محمود آسياچی 85
تعيين محل بهينه استقرار يک واحد بهره‌برداری و نمکزدايی در ميان چاههای يک ميدان نقشی در شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب د. سجادی فرشاد قاسمی 85
طراحی سيستم Milkcum در تامين قطعات در سيستم MRP (با مطالعه موردی در زنجيره تامين سايپا) د. سجادی ميثم جعفری اسکندری 85
ماکزيمم نمودن سود سبد سهام با استفاده از پيش بينی ارزش جهت تغيير رفتار سهام د. سجادی طناز حسين زاده ماهوتچی 85
ارزيابی عملکرد شرکتهای گاز استانی با بکارگيری مدل TOPP، روش الکتره‌ها و آناليز پوششی داده‌ها د. سجادی عليرضا نصيرزاده 85
مديريت و راهبری کوره‌های پيش گرم نورد و تعيين وضعيت بهينه با بهره‌گيری از سيستمهای خبره د. سعيدی بهروز حاجی صادقيان 85
طراحی تاثير بکارگيری تبادل الکترونيکی داده در حمل و نقل جاده ای د. سعيدی فريده کرمانی نژاد 85
توسعه مدل زمانبندی سيستمهای توليد کارگاهی انعطافپذير و چند هدفه با مراعات اندازه نمونه د. سعيدی پرويز فتاحی 85
ارائه الگوی کلی سيستم مديريت ايمنی راهها در ايران د. سعيدی حسن کرد 85
ارائه مدل کاهش هزينه و زمان اجرای پروژه های راهسازی با استفاده از تکنيکهای مهندسی ارزش د. سعيدی عزت اله زمانپور 85
توسعه يک رويکرد مدلسازی در سيستم پشتيبانی تصميم گيری يکپارچه برای مديريت ريسک پروژه ها د. سيدحسينی محمدعلی هاتفی 85
توسعه استراتژی خدمات ناب در شرکتهای ايرانی د. سيدحسينی زهرا قياسی 85
گسترش متدولوژی بهينه سازی سطح ايمنی در برنامه‌های ايمن سازی حمل و نقل جاده‌ای د. سيدحسينی عباس خطيبی انفرادی 85
ارزيابی سيستمهای حمل و نقل عمومی با بکارگيری اصول ناب د. سيدحسينی رسول روحپرور 85
گسترش متدولوژی طرح مناسب نرخ گذاری محدوديتهای ترافيکی در تهران د. سيدحسينی هدايت اله اسديان 85
مطالعه آنتروپومتريک رده‌های تعميراتی خودروهای نظامی در ايران د. سيدحسينی محمدباقر رضامند 85
تدوين استراتژی و ارائه مدل رشد و توسعه سازمانی برای تبديل شدن به موسسه کلاس جهانی و مطالعه موردی يک شرکت کلاس کوچک بخش خصوصی در ايران د. سيدحسينی ميثم علی مددی 85
متدولوژی توسعه محصول جديد در کلاس جهانی د. سيدحسينی ژيلا وکيلی 85
گسترش متدولوژی، شناسائی نقاط حادثه خيز راههای برون و ارائه راهکارهای مناسب آن (مطالعه موردی محور نجف آباد- داران) د. سيدحسينی حسين صفری 85
توسعه مدلهای مبتنی بر دانش جهت مديريت اضطراری صنايع پتروشيمی د. سيدحسينی ياسر دولت آبادی 85
انتخاب يک الگوی ارزيابی عملکرد و روش تدوين شاخص با تمرکز بر مقوله بهره‌وری در فروشگاههای زنجيره‌ای رفاه د. شفيعا رخساره فاضلی 85
طراحی الگو برای ارائه خدمات در سطح کلاس جهانی در فروشگاههای زنجيره‌ای رفاه د. شفيعا سيدعلی تقوی 85
ارائه يک مدل ناب معتبر برای تعيين اثربخشی نيازهای آموزشی در حوزه لجستيک د. شفيعا بابک افقهی 85
طراحی مدل فازی فيلتر و رتبه بندی کردن ريسک در توسعه فروشگاههای زنجيره‌ای (مرتبط با تامين کنندگان) د. شهانقی اشکان فرهت ثابت 85
طراحی الگوی ساختار سازمانی واحدهای تحقيق و توسعه صنايع معدنی کشور د. علی احمدی عشرت اخوين 85
توسعه مدل مرجع فنی ICT برای دانشگاههای ايران (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) د. علی احمدی فرزاد سلطانی 85
شناخت عوامل و موانع ارتقاء سطح تکنولوژی در صنايع دارای مزيت نسبی از بين صنايع پايين دستی پتروشيمی در راستای توسعه صادرات د. علی احمدی سيداکبر غلاميان سرحمامی 85
طراحی الگوی رقابت پذيری صنعت کشور و تبيين، اولويت بندی راهبردها د. علی احمدی غلامحسين خالقی 85
شناخت، تحليل و دسته بندی رويکردهای بررسی مسائل سازمانی و طراحی الگوی برتر … د. علی احمدی نصراله خانی 85
برنامه‌ريزی استراتژيک فناوری اطلاعات فروشگاههای زنجيره‌ای د. علی احمدی رحمان خانی گنبد 85
ازريابی مدلهای مختلف CRM و توسعه يک مدل CRM برای استفاده در فروشگاههای زنجيره‌ای د. غضنفری فرشيد باقری 85
طراحی زنجيره عرضه برای محصولات جديد د. غضنفری محمدرضا بهار نعمتی 85
تحليل تغييرات قيمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدلهای داده کاوی د. غضنفری سيدعلی مکبری 85
طراحی سيستم مديريت روابط تامين کنندگان با مطالعه موردی سازمان خريد سپاه د. غضنفری حسين غفاری توران 85
توسعه الگوی مديريت دانش مرکز رشد فناوری اطلاعات د. غضنفری رضا صنيعی 85
توسعه مدلی برای ارزيابی رفتار مشتريان اينترنتی در ايران د. غضنفری ليلا خلجی 85
بخش بندی مشتريان اينترنتی بر طبق ارزش مشتريان د. غضنفری سميرا ملک محمدی 85
پيش بينی تقاضای انرژی با کمک روشهای متاهيوريستيک د. غضنفری اميرحسين نيکخواه 85
خصوصی سازی تبليغات الکترونيکی با استفاده از داده کاوی د. غضنفری سارا فرزانه 85
ارائه چهارچوبی علمی برای بکارگيری مديريت دانش در سازمانهای تحقيق و توسعه د. فتحيان محمد احسانی 85
تاثير فن آوری اطلاعات بر خدمات گمرکی د. فتحيان جابر خطيری عليايی 85
ارائه مدلی برای ارزيابی سطح مديريت دانش در بنگاه، مورد کاوی شرکتهای ايرانی د. فتحيان مريم ستوده رياضی 85
تدوين طرح جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات يک سازمان لجستيکی د. فتحيان علی حميدی 85
ارائه الگوی آمادگی الکترونيک ايران با استفاده از تکنيک نوآوری نظام يافته د. فتحيان مهدی پروين 85
برنامه ريزی راهبردی توسعه سيستمهای حمل و نقل هوشمند در راههای برون شهری کشور د. فتحيان شهاب الدين موسوی 85
گزينش مدلهای برتر کسب و کار الکترونيکی در شرکتهای کوچک و متوسط کشور د. فتحيان گلاره توحيدی 85
بررسی عوامل موثر بر رضايت مشتريان در فروشگاههای زنجيره‌ای ايران د. فتحيان فاطمه آقابابايی 85
بررسی تاثير فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانها د. فتحيان عاطفه شيخ 85
بررسی و ارزيابی اثرات اجرای تعديل نيروی انسانی در وزارت راه و ترابری د. کيانی ولی کائيد 85
مطالعه بازار هدف ايران برای شناسايی عوامل بازار جهت پيش بينی تقاضای خودروهای گازسوز د. کيانی رامين رضی زاده 85
الويت بندی بهينه توسعه بزرگراهها با توجه به عامل تصادفات د. کيانی سيدمصطفی سيد قاسمی پور 85
شناسايی علل طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی وزارت راه و ترابری و راهکارهای اجرايی کاهش آن د. کيانی حميد چارقدوز 85
بررسی تاثير عوامل جاده‌ای در ايمنی حمل ونقل بين شهری، مطالعه محورهای اصلی استان خراسان رضوی د. لاهيجانيان رضا کريمی روزبهانی 85
طراحی فرايند سيستماتيک جهت پياده سازی مديريت ريسک در پروژه‌های ساخت و توسعه شبکه راه آهن د. لاهيجانيان محسن نووزی 85
مقايسه کارآيی کارخانجات صنايع فولاد با استفاده از تکنيک DEA و تدوين استراتژی ارتقاء بهره‌وری اين صنايع با استفاده از الگوبرداری از کارآ ترين کارخانه د. ماکوئی عليرضا حاجی آخوندی 85
اندازه گيری پديد ضربه شلاق در يک زنجيره چند سطحی با چند عنصر سطحی د. ماکوئی نازنين نائل 85
توسعه تکنيک تاناکا و فاز کردن آن در مديريت هزينه طراحی محصول جديد د. ماکوئی گلنوش پورخوشبخت 85
بررسی علل عدم موفقيت پروژه‌های تحقيقات صنعتی در سيستم دفاعی سپاه و ارائه راهکار و استراتژی اثربخشی آنها د. معينی اميرعلی سلمانی 85
تهيه مدل مناسب جهت تخصيص بودجه اقلام تعميراتی سپاه د. معينی ناصر حيدری 85
ارائه مدلی مناسب تخصيص منابع برای نگهداری و تعمير راهها (آذربايجان شرقی) د. معينی اوجعلی عليزاده 85
تحليل موقعيت عدالت اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌ای و تبيين جايگاه مطلوب آن د. معينی مسعود تمسکی 85
بومی سازی پياده سازی ERP در صنعت خودروی کشور د. معينی اميد همای نيکفر 85
بررسی رده‌بندی فعاليتهای نگهداری و تعميرات (نت) در سيستمهای غربی و شرقی و ارائه نظام رده بندی بهينه با تاکيد بر افزايش آمادگی تجهيزات د. معينی مسعود اورعی 85
تدوين و طراحی جعبه ابزار مديريت تحول برای استفاده در سازمانهای خدماتی د. معينی سپيده طاهرزاده 85
استراتژی کاهش سطوح نت و ضرورت‌های آن جهت آمادگی عملياتی در تهديدات نامتقارن د. معينی حسنعلی لطفعلی زاده 85
طراحی سيستم مديريت منابع بيمارستانی بر محوريت بيمار د. نقندريان محمدجواد باقری 85
بهينه سازی مسئله چندمتغير پاسخ در حضور پاسخهای کيفی با استفاده از شبکه‌های عصبی د. نورالسناء سام دوانلوتاجبخش 85
طراحی مدل جامع شهرداری برمبنای سيستم مديريتی BSC توسعه ياقته، جهت پياده سازی در ادارات کل امور آب د. نورالسناء هيرش گل پيرا 85
شرح کاربردهای مدل بلوغ قابليت در صنايع و پياده سازی آن در برونسپاری پروژه‌های نرم افزاری د. نورالسناء ساناز فولادی 85
اندازه گيری رضايت شغلی کارکنان وازرت راه و ترابری و ارائه الگويی جهت سنجش رضايت شغلی د. نوری عبدالرسول ابراهيمی حقيقی 85
مطالعه تطبيقی و الگوگيری از کشورهای پيشرفته در بهره‌وری عمليات راهداری د. نوری نويد کازرونی 85
ارائه مدلی برای ساختار و سازمان استاندارد سازی اقلام در بخشهای دفاعی کشور د. نوری بهمن خوشمهری آزاد 85
تدوين مدل شناخت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه جندی شاپور اهواز) د. نوری بهرام حميديان 85
بررسی تاثير خصوصی سازی در بخش راه روستايی و ارائه راهکارهای اجرايی د. نوری مصطفی عطاری 85
بررسی موانع پياده سازی سيستمهای کامپيوتری نت در يک سازمان نظامی و ارائه الگوی مناسب پياده سازی د. نوری بشير خليلی 85
اثر گروه‌های سنی جامعه بر روی بودجه کشور ايران د. آريانژاد امير نائينی 86
ارائه مدل احتمالی جديد برای مسئله جايابی د. آريانژاد تقی امينی 86
رويکرد جديد در يکنواخت سازی خطوط مونتاژ مختلط د. آريانژاد سيدجواد ميرزاپور 86
حل مسائل پرداختهای پيشرفت کار در برنامه‌ريزی- زمانبندی پروژه‌های عمرانی ايران د. آريانژاد عابد پرنده شيروان 86
مدل بهينه زنجيره تامين چند مرحله‌ای تحت فلسفه JIT د. آريانژاد هادی صاحبی 86
طراحی سيستم لجستيک خدمات پس از فروش صادرات د. تيموری شهرام غلامی گل افشان 86
طراحی سيستم جريان فيزيکی کالا در لجستيک صادرات خودرو د. تيموری داود محمدی تبار 86
طراحی سيستم مديريت موجودی در لجستيک صادرات خودرو د. تيموری مهدی احمدی 86
طراحی استراتژيک لجستيک جهانی در صنعت خودروسازی (ايران خودرو) د. تيموری اشکان حافظ الکتب 86
طراحی سيستم و روش پيش بينی در زنجيره تامين قطعات يدکی خودرو د. تيموری مينا مزرعه فراهانی 86
توسعه مدل رياضی مکان يابی تسهيلات در شبکه‌های توزيع با در نظر گرفتن پارامترهای احتمالی د. جبل عاملی وحيدرضا قضاوتی 86
يکپارچه کردن مساله جايابی همراه با تصميمات تاکتيکی و عملياتی در طراحی بهينه شبکه‌های توزيع د. جبل عاملی نادر آزاد 86
ارائه مدل برای گروههای کاری خودگردان جهت دستيابی به اهداف استراتژيک سازمان د. جعفری هودسا قزوينيان 86
تاثير اجرای برنامه خصوصی سازی بر عملکرد شرکت سهامی بيمه دانا د. جلالی کاظم حسن زاده 86
تدوين يک مدل استوکاستيک گوس معکوس برای طول مدت مذاکرات تجاری در قراردادهاي EPC وقت آن د. جلالی اويس رضوانيان 86
طراحی و پياده سازی نظام مديريت عملکرد و سنجش تاثيرات آن، همراه با توسعه تحليلی نرم افزار جامع مطالعه موردی شرکت نيرو محرکه د. جلالی محمد فرهادی 86
تعيين اندازه دسته‌های توليدی در برنامه‌ريزی احتياجات مواد د. حيدری فهيمه شمسايی 86
تعيين بافر سايز در تئوری محدوديتها د. سبزواری رضا سبزواری 86
بررسی تاثير متغيرهای اقتصادی بر عرضه و تقاضای بيمه د. سجادی امير غلامی 86
استفاده از مديريت دانش در ارتقاء کيفيت پروژه‌های ملی (مطالعه موردی پتروشيمی اميرکبير) د. سعيدی حامد تجلی زاده 86
ارائه يک مدل چرخه حيات مشتری برای بخش بندی مشتريان- با رويکرد داده کاوی د. سعيدی نعمت کريميان 86
طراحی يک مدل مفهومی برای مديريت دانش پروژه د. شفيعا سيدعليرضا متوليان 86
انتخاب سيستم تحويل پروژه مناسب تحت تصميم گيری چند معياره فازی با در نظر گرفتن معيار ريسک د. شهانقی حسن شمسی 86
توسعه مدلی جهت اندازه گيری ريسک در ماتريسهای پورت فوليو د. شهانقی حسن محمدی فر 86
شناخت پيشرانها و عوامل بازدارنده تحقق چشم انداز 20 ساله کشور د. علی احمدی عبدالستار اوزنی 86
توسعه مدل رياضی جهت برنامه‌ريزی پروژه با محدوديت منابع با پارامترهای فازی د. غضنفری امير يوسفلی 86
چهارچوبی برای پياده سازی مديريت ارتباط با مشتری در بانکداری ايران د. غلاميان عباس شمسی 86
ارائه مدلی جهت تخمين ارزش اطلاعات بااستفاده از داده کاوی د. فتحيان فرزاد وزيری 86
ارزيابی مدلهای کسب و کار الکترونيکی سيار در کشور د. فتحيان محسن جاودان 86
مطالعه و دسته بندی مشتريان با بکارگيری الگوريتم هوشمند توده زنبوری د. فتحيان محمد حيدری 86
بازاريابی يک به يک با استفاده از سيستم توصيه گر محصول مبتنی بر داده کاوی د. فتحيان سلمان هوشمند 86
بهبود قدرت تمايز DEA و رتبه بندی Dmuهای کارا براساس CSWها د. ماکوئی محمدکاظم صيادی 86
بررسی روشهای گروه بندی اطلاعات و انتخاب مناسب ترين روش برای گروه بندی مشکلات پيمانکاران نفتی ايران د. ماکوئی فاطمه مهدوی 86
طراحی سيستم گردآوری داده‌ها برای تحليل کمی و کيفی وضعيت اعتبار در ايران با هدف ايجاد مدلهای رياضی پيش بينی د. ماکويی علی نداف 86
طراحی مدل مفهومی فرآيند عارضه يابی لجستيک (مطالعه موردی شرکت سايپا ديزل) د. ماکويی سميرا فضل الهی 86
ارائه مدلی با استفاده از رويکرد BSCبمنظور همسوسازی نتايج بدست آمده از اجرای مدل EFQM با استراتژی سازمان د. نورالسناء فرهاد مددی 86
تخمين نقطه تغيير در پارامتر يک توزيع نرمال با تغيير Isotonic د. نورالسناء عليرضا شادمان 86
يک رويکرد ترکيبی فرا ابتکاری برای بهينه سازی مسائل چند پاسخی با در نظر گرفتن تائيد مکان و پراکندگی داده‌ها د. نورالسناء آرش ربانی 86
الگوی تلفيقی مديريت کيفيت و مهندسی ارزش در مديريت پروژه‌های عمرانی د. نوری سيدسعيد ظريف حسينيان 86
تعيين الگوها و مدلهای مطلوب نيازسنجی آموزشی در وزارت جهاد کشاورزی د. نوری يدا.. گنجی 86
بررسی تحليلی آموزش و انگيزش بر بهره‌وری منابع انسانی (مطالعه موردی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران) د.نوری عليرضا امامی 86

منبع :
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=61.5880.6785.fa


محصولات مرتبط

blank blank

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *