مروري بر موجك گابور

يك موجك گابور دوبعدي عبارتست از يك تابع گوسي مدوله شده با يك تابع سيــنوسي مختـلط. اين تـابع را مـي تـوان بـافركانس تابع سينوسيW  و انحراف معيارهايσx  وσy  پـوش تابع گوسي بصورت زير بيان نمود:

kk1

 

kk2

توابع گابور يك پاية كامل اما غيرمتعامد را تـشكيل مـي دهنـد.

بسط يك سيگنال بر پاية توابع گابور، توصـيفي از سـيگنال بـافركانس متمركز را فراهم مي سازد. با اينحال اگرچه تابع گابوربا حذف پاسخdc  آن مـي توانـد يـك موجـك قابـــل قبـول قلمداد شود ، ليكن اين تابع به يك پاية متعامـد منجـر نخواهـدشد. از اينـرو تبـديل موجـك برپايـة موجـك گـابور، حـاويافزونگ ي است.

در اين بررسي منظـور از موجـك گـابور، بـانكي از فيلترهـايگابور نرماليزه شده است كه بگونـه اي طراحـي شـده انـد كـهنمايش آنها، درجة افزونگي پاييني را شامل شود.

 

 

هرگاهg(x,y)  را بتو ان يك موجك گابور مادر درنظـر گرفـت، آنگاه خانواده موجكهـاي گـابور از طريـق انبـساط و چـرخش موجك گابور g(x,y) بدست مي آيند:

 kk3

 

 

براي هر تصوير مورد نظر، تبديل موجك گابور آن عبارتست از :

kk4

فرض مي كنيم نواحي بافت موضعي ، از نظر مكاني همگن ميباشند  ميانگين μmn و انحراف معيار σmn ضرايب تبديل مشخص نمودن نواحي جهت كلاسه بندي بكار مي روند.

kk5

 

حال با استفاده از مقادير ويژگي σmn و μmn يك بردار ويژگي تشكيل مي دهيم.

با فرض آنكه شاخصهاي j و i نمايانگر تصاوير آزمون و مرجع باشند ، فاصله بين تصاوير آزمون و مرجع در فضاي ويژگي بصورت زير تعريف مي شود :

kk6

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *