مفاهیم مورد استفاده در پردازش های ابری (رایانش ابری)

2.5.1 محاسبات تورین (شبکه اي) GRID COMPUTING

یک شبکه از کلیه قابلیتهاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود که به صورت یک سیستم جامع و کامل در خدمت مؤسسات تجاري و سازمانها است تا بدین وسیله حداکثر استفاده را از این منابع ببرند. محاسبات تورین یک تکنولوژي جدید فناوري اطلاعات است که عکس العمل سریعتر با هزینه کمتري را در مورد سیستمهاي اطلاعات مؤسسات تجاري و حرفه اي ارائه می کند. با وجود محاسبات تورین بنا به تقاضا و جهت برآورده ساختن تغییرات مورد نیاز مؤسسات تجاري و سازمانها ، گروهاي مستقل از سخت افزارها و اجزاء نرم افزاري می توانند به این شبکه متصل شده و به ارائه سرویسهاي مورد نظر کمک کنند[13].

2.5.1.1 مزایاي محاسبات تورین

در مقایسه با دیگر مدلهاي محاسباتی از قبیل Mainframe ،Client/Server ،یا چند لایه اي (Multi-tier) هدف سیستمهاي طراحی شده و پیاده سازي شده در روش محاسبات تورین(در حوزه فناوري اطلاعات) ، کیفیت بالاي سرویس ها ،هزینه کمتر و انعطاف پذیري بیشتر است.

کیفیت بالاي سرویس ها نتیجه نداشتن نقاط خطاي منفرد ، زیرساخت امنیت مستحکم و متمرکز و مدیریت سیاستهاي اعمال شده می باشد. هزینه پایین نیز ناشی از افزایش بهره وري از منابع و کاهش هزینه هاي مدیریت و پشتیبانی به طور قابل توجه است.تخصیص منابع سخت افزاري و نرم افزاري به یک وظیفه خاص ، منجر به از بین رفتن ظرفیتهاي بهره وري و قابلیت ها می گردد[13] .

محاسبات تورین امکان استفاده از اجزاء سخت افزاري خاص کوچکتر را فراهم می سازد،بدین وسیله هزینه هر جزء خاص کاهش یافته و انعطاف پذیري بیشتري جهت تخصیص منابع بر مبناي تغییر نیازها را فراهم می کند.

شیوه و روش محاسبات تورین رفتار کردن با مجموعه اي از منابع فناوري اطلاعات یکسان در حالت کلی به عنوان یک مخزن و انبار واحد ، و بهره برداري کردن از هر یک از این منابع به عنوان یک نوع مجزا و متمایز می باشد. براي رفع مسائل و مشکلات سیستمهاي یکپارچه به همراه منابع پراکنده ، محاسبات تورین یک تعادل بین مزایاي مدیریت منابع در دید کلی از یک سو و کنترل هر یک از منابع بطور انعطاف پذیر از سوي دیگر، برقرار می کند. که این منابع مدیریت شده در محاسبات تورین عبارتند از :

• زیرساخت : مجموعه اي از سخت افزارها و نرم افزارها که محیطی را جهت ذخیره داده ها و اجراي برنامه ها فراهم می کنند.
• برنامه هاي کاربردي : که منطق و جریان فرآیندهاي خاص مؤسسات را تعریف می کنند.
• اطلاعات : مفاهیم اصلی در مدیریت تجارت.

2.5.1.2 اصول هسته محاسبات تورین

دو اصل در هسته محاسبات تورین آنرا به طور منحصر به فردي از دیگر روشهاي Computing از قبیل Mainframe، Client/Server یا چند لایه اي(Multi-tier) متمایز می سازد : مجازي سازي و تأمین(انتزاع)[2].

• با مجازي سازي ، منابع خاص (مانند رایانه ها ، دیسک ها ، اجراء نرم افزاري و منابع اطلاعاتی) به عنوان منابع درهم آمیخته و مشترك جهت دسترسی مصرف کنندگان (از قبیل افراد و برنامه هاي نرم افزاري) بطور انتزاعی در نظر گرفته می شود.مجازي سازي یعنی شکستن اتصالاتی که به سختی بین ارائه کننده و مصرف کننده (مشتري) منابع برقرار شده است و مهیا ساختن منابع براي سرویس دهی به نیازهاي خاص ، بدون اینکه مشتري نگران چگونگی انجام آن باشد.

• تأمین(انتزاع) یعنی اینکه ، وقتی مشتري از طریق لایه مجازي سازي نیاز به منبع خاصی دارد ، در پشت پرده ، آن منبع جهت انجام در خواست ،شناسایی شده و به مشتري تخصیص داده شود.تأمین به عنوان بخشی از محاسبات تورین به این معنی است که سیستم تعیین می کند چگونه نیاز مشتري را برآورده سازد در حالیکه عملیات در کل ، به صورت بهینه انجام شود.

2.5.2 معماري سرویس گرا

معماري سرویس گرا Service Oriented Architecture مفهومی جدید نیست و از دهه 90 وجود داشته است، آنچه جدید است توانائی اجرا و عینیت بخشیدن به آن است که به کمک ابزارها و پروتکل هاي مربوطه میسر شده است. معماري سرویس گرا از دیدگاه هاي مختلف قابل بررسی است، هر فرد یا ذینفع بر طبق جایگاه خود تصویري از معماري سرویس گرا دارد. براي معماري سرویس گرا تعاریف متنوع و بعضا مختلفی ارائه شده که هر کدام از نگاهی به تبیین خصوصیات آن پرداخته اند، براي درك بهتر این مفهوم و آگاهی از کلیه برداشت ها و نگاه هاي موجود[11]. سبکی از معماري که از اتصال سست سرویسها جهت انعطاف پذیري و تعامل پذیري کسب و کار و بصورت مستقل از فناوري، پشتیبانی می کند و از ترکیب مجموعه سرویس هاي مبتنی برکسب و کار تشکیل شده که این سرویس ها انعطاف پذیري و پیکربندي پویا را براي فرآیندها محقق می کنند.

در ادامه یکی از تعاریف اصلی و همین طور توصیف آن از دید کمپانی IBM آورده شده است:
معماري سرویس گرا از نگاهIBM : رهیافتی براي ساخت سیستم هاي توزیع شده که کارکردهاي نرم افزاري را در قالب سرویس ارائه می کنند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم براي ساخت سرویس هاي جدید مورد استفاده قرار می گیرند، این رهیافت براي یکپارچه سازي فناوري ها در محیطی که انواع مختلفی از سکو هاي نرم افزاري و سخت افزاري وجود دارند ایده آل است .

در فرایند کسب و کار هم نوایی از یک سرویس کنترل کننده مرکزی به نام (هماهنگ کننده یا هدایت کننده) استفاده می شود.

شکل 21-2 تکنولوژی سرویس گرایی-فرایند کسب و کار هم نوایی[2]
فرایند کسب و کار چیدمان، در واقع یک ابر مشارکتی و با همکاری متقاضیان درخواست ها کنترل می شوند.

شکل 22-2 تکنولوژی سرویس گرایی-فرایند کسب و کار چیدمان[2]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *