نظيم خروجيها روي صفحه نمايش با دستورات disp و format در متلب matlab

تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش با دستورات disp و format

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن را با نوشتن نام متغير مشـاهده كنيـد.  در ايـن صورت MATLAB نام متغير و به دنبال آن علامت تساوي را نشان داده و سپس مقدار را در ســطر يا سطور بعد مي نويسد.  براي ديدن مقدار متغير بــدون آنكـه لازم باشـد دوبـاره نـام آن و علامـت تساوي را مشاهده كنيد مي توانيد دستور disp را بكار ببريد.

» x=[2 4 5];

» disp(x)

     2     4     5

» y=’That is better’;

» disp(y)

That is better

 

پنجره MATLAB را مي توانيد با دستور clc پاك كنيد:

» clc

 

همانطور كه قبلا” ديديد دستور format compact باعث مي شود ك ه خطـوط اضـافي هنگـام ارائـه نتايـج حذف گردنـد.  دستور format داراي كاربردهاي فراوان ديگري نيز هست.  فــرض كنيـد كـه مي خواهيد مولفه هاي بردار زير را روي صفحه نمايش ببينيد :

» v=exp(-10*(1:5))

v =   1.0e-004 *

    0.4540    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000

 

واضح است كه در حالت فعلي نمي توانيد مقادير مولفه ها را بخوانيد.  در اين وضعيت مي توانيــد بـا كمك دستور format نحوه نمايش اعداد را تغيير دهيد:

 

 

 

 

» format long

» v v =   1.0e-004 *   Columns 1 through 4

   0.45399929762485   0.00002061153622   0.00000000093576   0.00000000000004

  Column 5

   0.00000000000000

 

مشاهده مي كنيد با وجود اينـكه اين دستـور تعداد اعداد نشـان داده شده بعــد از ممـيز را افزايـش مي دهد ولي هنوز قادر نيست كه همه مولفه هاي بردار مورد نظر را بطور مناسبي نمايش ده د.  در چنين حالتي بهتر است اعداد را با استفاده از نماد علمي به نمايش بگذاريد:

» format short e

» v v =   4.5400e-005  2.0612e-009  9.3576e-014  4.2484e-018  1.9287e-022

 

براي اطلاع بيشتر از امكانات دستور format توصيه مي شود كه توضيحات مربوط به اي ن دستـور را در help مطالعه كنيد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *