کد متلب الگوریتم VDO برای حل مساله QAP

لینک دانلود

الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاشات VDO برای اولین بار توسط مهدیزاده و توکلی مقدم ارائه شد از میرایی دامنه نوسانات در تئوری ارتعاشات الهام گرفته شده است. فرایند کاهش دامنه نوسان که با گذشت زمان به صفر تمایل پیدا کند را فرایند میرایی می گویند.

این روش به این ترتیب عمل می کند که حرکت از یک جواب اولیه تصادفی شروع می شود، آنگاه جواب جدید در مجاورت جواب قبلی با استفاده از یک ساختار همسایگی مناسب به طور تصادفی تولید و ارزیابی می شود.

در صورتی که جواب جدیدی جواب بهتری باشد یعنی انرژی نوسان را کاهش دهد به عنوان جواب قابل قبول در فضای جستجو انتخاب می شود و اگر بدتر باشد، جواب جدید با احتمال ریلی پذیرفته می شود. این توزیع احتمال اجازه می دهد تا سیستم از جواب حداقلی محلی فرار کند. این قدم ها تا رسیدن به شرط توقف ادامه می یابد. اگر شرط توقف برقرار بود بطور کامل متوقف شده، در غیر اینصورت از برنامه میرایی جهت کاهش دامنه نوسان استفاده نموده و دامنه را کاهش داده و مجددا قدم های فوق تکرار می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *